Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Đào Thị Huệ”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Đào Nương quê ở huyện Tiên Lữ Hưng Yên có công giết được nhiều giặc Minh
Thể Loại: Người Hưng Yên
Người Hưng Yên
{{Xóa|Sai chính tả}}
Người dùng vô danh