Khác biệt giữa các bản “Giao thức Bootstrap”

Không phải mỗi kết nối IP đều có hai cổng dành riêng được sử dụng như trong trường hợp này. Hầu hết các giao thức sử dụng một số cổng ngẫu nhiên như là cổng ra (cổng của máy khách). Các phản ứng của máy chủ cũng dự kiến ​​xảy ra trên cổng này. Đối với BOOTP, điều này có thể sẽ không thực hiện được vì phản hồi của máy chủ BOOTP (Bootreply) không nhất thiết phải được gửi đến một địa chỉ đích cụ thể, mà được phát sóng tới tất cả các trạm trong mạng con riêng của nó. Nếu không có số cổng cố định được sử dụng, có thể máy khách khác đang lắng nghe trên cùng một cổng nhưng mong đợi điều gì đó khác.
 
Với yêu cầu khởi động (boot request), máy khách sẽ gửi một số thông tin về chính nó: Quan trọng nhất là địa chỉ phần cứng của [[card mạng]] ([[địa chỉ MAC]]). Đây là tính năng nhận dạng duy nhất của trạm. Máy khách cũng tạo ra một con số ngẫu nhiên 4 byte, mà phải xuất hiện lại trong phản hồi khởi động. Hơn nữa, một bộ đếm thời gian được cung cấp, trong đó được tính, máy khách đã chờ đợi bao lâu phản hồi khởi động của nó.
 
===Phản hồi BOOTP===
Nếu máy chủ BOOTP nhận được yêu cầu hợp lệ trên cổng tương ứng, trước tiên nó sẽ xem xét địa chỉ MAC. Địa chỉ MAC từ yêu cầu được so sánh với [[cơ sở dữ liệu]] trong đó các địa chỉ IP được gán cho các địa chỉ MAC. Nếu một mục nhập được tìm thấy cho yêu cầu, máy chủ sẽ gửi phản hồi (trả lời khởi động boot reply). Thông thường, phản hồi chỉ đơn giản được gửi dưới dạng broadcast, nhưng cũng có thể hoạt động theo bảng ARP của máy chủ. Tuy nhiên, [[nhân hệ điều hành]] phải cung cấp khả năng này.
 
Nếu phản hồi được gửi dưới dạng broadcast, nó sẽ chứa các thông tin sau:
* Địa chỉ phần cứng của máy khách. Máy khách hàng mong đợi một phản ứng với địa chỉ phần cứng của nó để nhận ra rằng gói tin là dành cho nó. Số ngẫu nhiên được tạo ra bởi máy khách trong yêu cầu.
* Địa chỉ IP của máy khách.
 
Các tham số sau là tùy chọn và chỉ được truyền nếu máy chủ BOOTP được cấu hình cho phù hợp:
* Địa chỉ IP và tên máy chủ của máy chủ khởi động. Từ đó, một hệ điều hành có thể được nạp thông qua TFTP trong bước tiếp theo.
* Tên và đường dẫn đến tệp khởi động. Tệp khởi động chứa nhân hệ điều hành, mà sau đó được chuyền tải bằng TFTP.
* Tên của thư mục sẽ được sử dụng như phần vùng gốc (/) bởi nhân hệ điều hành thông qua NFS.
 
Máy khách BOOTP lắng nghe trên cổng đã cho và chờ đợi phản hồi từ máy chủ. Nếu nó nhận được một gói tin, địa chỉ MAC được so sánh với địa chỉ MAC của nó, cũng như số ngẫu nhiên với con số được gởi đến. Nếu máy khách nhận ra phản hồi, địa chỉ IP được gán cho giao diện mạng.
 
==Tham khảo==