Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Máy tính mini”

Trang mới: “ Thuật ngữ "máy tính mini" được phát triển vào những năm 1960 để mô tả các máy tính nhỏ hơn trở thành có thể với việc sử…”
(Trang mới: “ Thuật ngữ "máy tính mini" được phát triển vào những năm 1960 để mô tả các máy tính nhỏ hơn trở thành có thể với việc sử…”)
(Không có sự khác biệt)
122

lần sửa đổi