Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hệ thống xử lý dữ liệu”

Trang mới: “Một hệ thống xử lý dữ liệu là sự kết hợp giữa máy móc, con người và các quá trình cho một bộ đầu vào tạo ra một tập c…”
(Trang mới: “Một hệ thống xử lý dữ liệu là sự kết hợp giữa máy móc, con người và các quá trình cho một bộ đầu vào tạo ra một tập c…”)
(Không có sự khác biệt)
122

lần sửa đổi