Khác biệt giữa các bản “Hoằng Trú”

 
== Gia quyến ==
* Đích phúc tấn: Ô Trát Khố thị (乌札库氏), con gái Phó đô thống [[Ngũ Thập Đồ]] (五什图)
 
===* ĐíchTrắc phúc tấn: ===Chương Giai thị (章佳氏)
* ÔTrắc Trátphúc Khốtấn: Thôi Giai thị (乌札库崔佳氏)
===* Hậu duệ ===:
 
=== Trắc phúc tấn ===
* Chương Giai thị (章佳氏)
* Thôi Giai thị (崔佳氏)
 
=== Hậu duệ ===
# Vĩnh Anh (永瑛), yểu mệnh, mẹ là Ô Trát Khố thị.
# Vĩnh Bích (永璧;  1733 - 1772), mẹ là Ô Trát Khố thị, được phong ''Phụng ân phụ quốc công'' (1757), sau khi mất truy phong ''Hoà Cần Thân vương'' (和勤親王).