Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Richard Cosway”

Trang mới: “Richard Cosway RA (05 tháng 11 năm 1742 - 04 tháng 7 1821) là một nhà lãnh đạo Anh chân dung họa sĩ của thời đại Regency , lưu ý cho mình…”
(Trang mới: “Richard Cosway RA (05 tháng 11 năm 1742 - 04 tháng 7 1821) là một nhà lãnh đạo Anh chân dung họa sĩ của thời đại Regency , lưu ý cho mình…”)
(Không có sự khác biệt)
122

lần sửa đổi