Khác biệt giữa các bản “Nhà thờ chính tòa Phát Diệm”

Hình:Nhathodaphatdiem2.jpg|Hành lang
Image:Phatdiem.jpg|Giáng sinh
Image:Phatdiem1.jpg|Giáng sinh
Image:Phatdiem2.jpg|Giáng sinh
Hình:Kimsonk9.JPG|Phương đình
Hình:Kimsonk7.JPG|Nhà thờ chính toà
Hình:Nhathodaphatdiem3.jpg|Mặt trước
Hình:Kimsonk10.JPG|Bên trong nhà thờ
</gallery>