Mở trình đơn chính

Các thay đổi

algorithmic language chưa hẳn gọi là NNLT bậc cao?
{{Chất lượng kém|ngày=09
|tháng=09
|năm=2017
|lý do=định nghĩa có vấn đề, không nguồn}}
'''Ngôn ngữ lập trinh bậc cao''': còn gọi là ngôn ngữ thuật toán (''algorithmic language'') câu lệnh của nó gần với ngôn ngữ tự nhiên và ngôn ngữ toán học