Khác biệt giữa các bản “Viễn thị”

| caption = Viễn thị (trên) và với kính điều chỉnh (dưới)
| field = [[Nhãn khoa]]
| symptoms = Vật ở gần thấy nhòe<ref name=NIH2016Facts>{{cite web|title=Facts About Hyperopia|url=https://nei.nih.gov/health/errors/hyperopia|website=NEI|accessdate=11 July 2017|language=en|date=July 2016|deadurl=no|archiveurl=https://web.archive.org/web/20170708062136/https://nei.nih.gov/health/errors/hyperopia|archivedate=8 July 2017|df=}}</ref>
| symptoms = Close objects appear [[Blurred vision|blurry]]<ref name=NIH2016Facts/>
| complications = [[accommodation (eye)#Accommodative dysfunction|Accommodative dysfunction]], [[Binocular vision|binocular dysfunction]], [[amblyopia]], [[strabismus]]<ref name=AOA2008/>
| onset =