Khác biệt giữa các bản “Ancol”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
;Theo cấu trúc:
:Có các loại ancol mạch thẳng và ancol mạch nhánh, vòng
;Theo liên kết cácboncacbon:
:Có các loại ancol no và ancol không no
::Ví dụ: CH<sub>3</sub>-CH<sub>2</sub>-OH là ancol no và CH<sub>2</sub>=CH-CH<sub>2</sub>-OH là ancol không no.