Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Các thuyết vật lý chính”