Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Lâm Thao, Định Tây”