Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Mạch nối tiếp và song song”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
'''Mạch nối tiếp và mạch song song''' là hai loại mạch điện cơ bản thường gặp trong các thiết bị điện, điện tử...
== Đoạn mạch nối tiếp ==
Đối với đoạn mạch gồm 2 điện trở R<sub>1</sub>, R<sub>2</sub> mắc nối tiếp,hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở tỉ lệ thuận với điện trở đó.
 
:<math>R_\mathrm{td} = R_1 + R_2 + \cdots + R_n</math>
: [[Tập tin:Resistors in series.svg|This is a diagram of several resistors, connected end to end, with the same amount of current going through each.|224x224px]]
 
*[[Dòng điện#Cường độ dòng điện|Cường độ dòng điện]] có giá trị như nhau tại mọi điểm: '''I=I<sub>1</submath>I =I<sub>2 I_1 + I_2 + ... + I_n</submath>'''
*[[Điện thế|Hiệu điện thế]] giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng các hiệu điện thế trên mỗi đènđiện trở:''' <math>U =U<sub>1</sub> U_1 +U<sub>2 U_2 + ... + U_n</submath>'''
*[[Điện trở]] tương đương của đoạn mạch bằng tổng hai điện trở thành phần: '''Rtđ=R<sub>1</submath>R_{td} = R_1 +R<sub>2R_2 + ... + R_n</submath>'''
*[[Điện trở|Hiệu điện thế]] giữa hai đầu mỗi điện trở tỉ lệ thuận với các điện trở: ''''''U<submath>1</sub>'''/'''\frac{U}{R_{td}}=U1+U2'''\frac{U_1}{R_1}='''Rtđ\frac{U_2}{R_2}=R¹+R²'''...=\frac{U_n}{R_n}</'''Rtđ=R¹+R²''''''math>
 
== Đoạn mạch song song ==
Trong đoạn mạch gồm hai điện trở R1, R2 mắc song song, cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở tỉ lệ nghịch với điện trở đó.
 
:<math>\frac{1}{R_\mathrm{td}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \cdots + \frac{1}{R_n}</math>.[[Tập tin:Resistors in parallel.svg|A diagram of several resistors, side by side, both leads of each connected to the same wires.|90x90px]]
:.[[Tập tin:Resistors in parallel.svg|A diagram of several resistors, side by side, both leads of each connected to the same wires.|190x190px]]
 
*[[Dòng điện#Cường độ dòng điện|Cường độ dòng điện]] chạy qua mạch chính bằng tổng cường độ dòng điện chạy qua các mạch rẽ: '''<math>I ='''I<sub>1</sub>''' I_1 +'''I<sub>2 I_2 + ... + I_n</submath>''''''
*[[Điện thế|Hiệu điện thế]] giữa hai đầu đoạn mạch song song bằng hiệu diệnđiện thế giữa hai đầu mỗi đoạn mạch rẽ: <math>U = U_1 '''U='''U<sub>1</sub>''' U_2 ='''U<sub>2 ... = U_n</submath>''''''
*[[Điện trở]] tương đương có công thức: '''<math>\frac{1/Rtđ}{R_\mathrm{td}} = \frac{1/'''R<sub>}{R_1} + \frac{1</sub>'''}{R_2} + \cdots + \frac{1/'''R<sub>2}{R_n}</submath>''''''
*[[Dòng điện#Cường độ dòng điện|Cường độ dòng điện]] chạy qua mỗi điện trở tỉ lệ nghịch với điện trở đó: '''''''''I<submath>1</sub>''''''/'''IIR = I_1R_1 =I²''' I_2R_2 ='''Rtđ ... =R¹+R²''' I_nR_n</'''Rtđ=R¹+R²''''''math>
*[[Điện trở]] tương đương khi chỉ có 2 điện trở được mắc song song: '''Rtd = '''R<sub>1</sub>'''.'''R<sub>2</sub>'''/('''R<sub>1</sub>'''+'''R<sub>2</sub>''')'''
*[[Dòng điện#Cường độ dòng điện|Cường độ dòng điện]] chạy qua mỗi điện trở tỉ lệ nghịch với điện trở đó: '''''''''I<sub>1</sub>''''''/'''I=I¹=I²'''='''Rtđ=R¹+R²'''/'''Rtđ=R¹+R²''''''
*Ưu điểm: mỗi thiết bị điện hoạt động độc lập với nhau.