Mở trình đơn chính

Các thay đổi

 
=== Nhà nông ===
Nông dân sản xuất hànhàng hóa theo yêu cầu của Doanh nghiêp.
 
== Chú thích ==
Người dùng vô danh