Khác biệt giữa các bản “Chủ tịch nước”

'''Chủ tịch nước''' là người đứng đầu Nhà nước, đại diện cho Nhà nước trong các hoạt động đối nội cũng như đối ngoại. Chủ tịch nước do Quốc hội bầu và phải là một đại biểu Quốc hội, chịu trách nhiệm trước Quốc hội. Nhiệm kỳ của Chủ tịch nước trùng với nhiệm kỳ của Quốc hội. Giúp việc cho Chủ tịch nước là một Phó Chủ tịch nước cũng do Quốc hội bầu ra và chịu trách nhiệm trước Quốc hội. Chủ tịch nước đa phần là nguyên thủ các nước hệ thống Xã hội Chủ nghĩa như Trung Quốc, Triều Tiên và Việt Nam.
==Nhiệm vụ và Quyền hạn==
==Chủ tịch nước và Tổng Bí thư đảng== sdgdfgdfg
 
==Danh Sách Chủ tịch nước==
*Danh sách [[Chủ tịch nước Việt Nam]]
Người dùng vô danh