Khác biệt giữa các bản “Cao Ngao Tào”

====Trận Mang Sơn lần thứ 1====
{{Chính|Trận Mang Sơn (538)}}
Tháng 7 năm Nguyên Tượng thứ 1 (538) nhà Đông Ngụy, Đông Ngụy hưng binh tấn công Tây Ngụy, dùng Cao Ngao Tào cùng các tướng như Hầu Cảnh… lĩnh binh vây Kim Dong <ref>Nay là đông bắc thành cũ Lạc Dương, Hà Nam</ref>, Cao Hoan soái quân đi sau. Tướng giữ thành là Độc Cô Tín đóng cửa cố thủ. Hầu Cảnh cho bắn tên lửa, nhà cửa quan dân ở thành trong thành ngoài 10 phần chỉ còn 2, 3.
 
Vũ Văn Thái soái quân đông hạ, đến cứu Kim Dong, lệnh cho Khai phủ nghi đồng tam tư Lý Bật, Xa kỵ đại tướng quân [[Đạt Hề Vũ]] lĩnh 1000 người làm tiền phong. Tháng 8, Vũ Văn Thái đến Cốc Thành <ref>Nay là Tân An, Hà Nam</ref>, tướng Đông Ngụy là Mạc Đa Lâu Thái Văn thua trận bị giết. Vũ Văn Thái đến bờ đông sông Triền, bức Hầu Cảnh phải nhân đêm tối giải vây Kim Dong mà chạy trốn.
 
Tại phía bắc Mang Sơn, Vũ Văn Thái dốc toàn quân tiến đánh Cao Ngao Tào. Nhân Cao Ngao Tào xem thường Vũ Văn Thái, chỉ huy bộ đội của mình áp sát trận địa của quân Tây Ngụy, Vũ Văn Thái tập trung tất cả bộ đội tinh nhuệ vây đánh, quân của Cao Ngao Tào chết sạch. Ông chỉ còn một mình một ngựa chạy thoát, đến thành nam Hà Dương.
 
Tướng giữ thành là [[Cao Vĩnh Nhạc]], vốn có hiềm khích với ông, đóng cửa không cho vào. Cao Ngao Tào hét to gọi trên thành thả dây thừng xuống cũng không được, vung đao phá cửa thì truy binh đã đến nơi. Cao Ngao Tào đành trốn dưới cầu, truy binh thấy người hầu của ông cầm đai vàng, liền hỏi chỗ nấp của Cao Ngao Tào, người hầu chỉ cho họ. Ông biết không tránh được, ngẩng đầu nói to: “Đến đây! Cho các ngươi vị Khai quốc công!” Quân địch đến chém đầu ông mang đi. Khi ấy, ông được 48 tuổi.
 
==Sau khi mất==