Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Chính trị Việt Nam”

không có tóm lược sửa đổi
n
----
* [[Tổng tuyển cử]]: [[Tổng tuyển cử ở Việt Nam 1946|1946]], [[Tổng tuyển cử ở Việt Nam 1976|1976]]
* [[Quốc hội]]: [[Bầu cử Quốc hội Việt Nam 1960|1960]], [[Bầu cử Quốc hội Việt Nam 1964|1964]], [[Bầu cử Quốc hội Việt Nam 1971|1971]], [[Bầu cử Quốc hội Việt Nam 1975|1975]], [[Bầu cử Quốc hội Việt Nam 1981|1981]], [[Bầu cử Quốc hội Việt Nam 1987|1987]], [[Bầu cử Quốc hội Việt Nam 1992|1992]], [[Bầu cử Quốc hội Việt Nam 1997|1997]], [[Bầu cử Quốc hội Việt Nam 2002|2002]], [[Bầu cử Quốc hội Việt Nam 2007|2007]], [[Bầu cử Quốc hội Việt Nam 2011|2011]], [[Bầu cử Quốc hội Việt Nam khóa 14XIV|2016]]
----
* [[Bầu cử Hội đồng Nhân dân Việt Nam|Bầu cử Hội đồng Nhân dân]]