Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tập tin:Den Kiep Bac 1.jpg”

Đền Kiếp Bạc thờ Đức thánh Trần. Vế đối trước cửa đền của Thám Hoa Vũ Phạm Hàm: :Bên phải: ''Vạn Kiếp hữu sơn giai kiếm khí'' :Bên trái: ''Lục Đầu vô thủy bất trang thanh''
(Đền Kiếp Bạc thờ Đức thánh Trần. Vế đối trước cửa đền của Thám Hoa Vũ Phạm Hàm: :Bên phải: ''Vạn Kiếp hữu sơn giai kiếm khí'' :Bên trái: ''Lục Đầu vô thủy bất trang thanh'')
(Không có sự khác biệt)
72

lần sửa đổi