Mở trình đơn chính

Các thay đổi

n
không có tóm lược sửa đổi
| [[Hệ ngôn ngữ Vịnh Geelvink]] || Papunesia || 10
|-
| [[Hệ ngôn ngữ Đại Andaman Lớn]] || Lục địa Á-Âu, Papunesia || 10
|-
| [[Hệ ngôn ngữ Heiban]] || Châu Phi || 10