Khác biệt giữa các bản “Giả Hủ”

không có tóm lược sửa đổi
Giả Hủ qua chỗ Trương Tú, Tú lấy lễ làm phận con cháu, Đoàn Ổi quả nhiên đối đãi tốt với người nhà Hủ.
 
Ông hiến kế cho Trương Tú liên minh với [[Lưu Biểu]]. Năm 197, Tào Tháo tấn công Trương Tú, một buổi dẫn quân lui về, Tú tự mình truy kichkích. Hủ bảo rằng:
:''"Chẳng nên đuổi theo, đuổi theo tất bại."''
Tú không nghe, tiến binh giao chiến, đại bại trở về. Hủ bảo Tú rằng:
Người dùng vô danh