Khác biệt giữa các bản “Hứa Chử”

n
n (Đã lùi lại sửa đổi 3038182 của 118.70.13.20 (Thảo luận) Trử mới là phiên âm đúng)
[[Năm 208]], Hứa Chử đi theo Tào Tháo đánh chiếm [[Kinh Châu]] và tham gia [[trận Xích Bích]] nhưng thất bại. Trên đường trở về [[Hứa Đô]], Hứa Chử đã bảo vệ Tào Tháo và các mưu sĩ an toàn trước sự truy kích của quân [[Lưu Bị]] và quân [[Đông Ngô]].
 
Năm 211, [[Mã Siêu]] dẫn 20 vạn quân tấn công [[Trường An]] báo thù cho cha. Tào Tháo dẫn quân đến [[ải Đồng Quan]] nghênh địch. Trong [[trận Đồng Quan]] khi Mã Siêu suýt bắt được Tào Tháo thì bị Hứa Chử xông ra ngăn lại rồi còn tuyên chiến với Mã Siêu và cả 2hai bên đánh nhau 1một trận kinh hồn. Sau trận đó, ai cũng gọi Hứa Chử là "Hổ hầu" do Mã Siêu đã từng gọi Hứa Chử là Hổ hầu. Tiếp đến trong trận Vị thủy, Hứa Chử đã cứu Tào Tháo khi Mã Siêu bất ngờ mang 1 vạn quân kỵ bộ tập kích Tào Tháo khi sang sông. Ông đã che chở cho Tào Tháo khỏi trận mưa tên của quân Tây Lương.
 
Năm 215, Hứa Chử theo Tào Tháo đi đánh chiếm [[Hán Trung]]. Tại đây, Hứa Chử cũng lập nhiều công lớn, góp công giúp Tào Tháo lấy Hán Trung. Năm 219, Lưu Bị dẫn quân đánh Hán Trung, Hứa Chử cũng đi theo Tào Tháo đến bảo vệ Hán Trung nhưng thất bại.