Khác biệt giữa các bản “Trần Cẩm Tú”

Tháng 1 năm [[2009]], ông được Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa X) bầu bổ sung làm Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
 
Tại Đại hội Đảng lần thứ XI (tháng 1/2011) ông được bầu làm Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng, sau đó được bầu làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương (phụ trách Vụ Nghiên cứu và phụ trách tuyên truyền).
 
Tháng 8/2011, ông được Bộ Chính trị điều động, phân công làm Bí thư Tỉnh ủy [[Thái Bình]], thôi tham gia Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
</ref>
 
Tại Đại hội Đảng lần thứ XII (tháng 1/2016) ông tiếp tục được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được bầu làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Sau đó được phân công làm Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương.<ref>{{Chú thích web|url=http://dangcongsan.vn/tu-lieu-van-kien/cac-ban-dang-tw/doc-192220153244956.html|title=Ủy ban Kiểm tra Trung ương}}</ref>
 
==Chú thích==
Người dùng vô danh