Khác biệt giữa các bản “Giả Hủ”

''Tam Quốc diễn nghĩa'' mô tả rằng, lúc đầu Trương Tú vốn có ý thực sự hàng Tào Tháo nhưng vì Tào Tháo háo sắc, chiếm đoạt ái thiếp của Trương Tú, bắt bà này phải hầu hạ, phục vụ ông ta trong trướng. Trương Tú vì ghen tức và căm phẫn nên theo lời khuyên của Giả Hủ tập kích Tào Tháo.
 
== Phục vụ [[Tào Tháo]] ==
Năm 199, Viên Thiệu gửi thư cho Trương Tú đề nghị ông ta cùng tham gia chinh phạt Tào Tháo. Trương Tú muốn chấp nhận yêu cầu, tuy nhiên, Giả Hủ khuyên Trương Tú không nên theo Viên Thiệu. Sau đó, qua cân nhắc tình thế, Giả Hủ khuyên Trương Tú đầu hàng Tào Tháo. Giả Hủ sau đó trở thành mưu sĩ cho Tào Tháo và sau đó là Tào Phi.
 
51.048

lần sửa đổi