Minh Tâm-T41-BCA

Gia nhập ngày 24 tháng 4 năm 2009
 
=== Extrad Music ===
*[httphttps://www.youtube.com/watch?v=I1ctz2jT8l8&list=PL7695C1565150CAC4PAVWgZzDey8 The Shadows - Peace Pipe]
*[http://www.youtube.com/watch?v=t8q1u35NRk0&list=PL7695C1565150CAC4 The Shadows - Midnight]
*[http://www.youtube.com/watch?v=zzCj_429FtI&list=PL7695C1565150CAC4 The Shadows- Wonderful Land]