Khác biệt giữa các bản “Công tác xã hội”

 
== Các phương pháp của ngành Công tác xã hội ==
Bao gồm 32 nhóm phương pháp:
 
- Nhóm phương pháp thực hành
*Công tác xã hội với cá nhân
* Công tác xã hội với nhómcá nhân và gia đình
* Công tác xã hội với cá nhânnhóm
* Phát triển cộng đồng
- Nhóm phương pháp lý thuyết
 
*Quản Trị Công tác xã hội
*Nghiên cứu trong Công tác xã hội
 
==Xem thêm==
Người dùng vô danh