Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Dự án Anime và manga”

không có tóm lược sửa đổi
}}</td></tr>
}}
| Thảo luận Thể loại = <tr>{{Class|Thể loại|fullcategory=Trang thể loại về Anime và Manga}}</td> <td>&nbsp;Đây là một [[Wikipedia:Thể loại|thể loại]]{{ #if: {{{small|}}} || &#32;và '''không thể đánh giá''' theo [[Wikipedia:Dự án/Anime và Manga/Giám định|tiêu chuẩn giám định]]}}.</td></tr>
| Thảo luận Tập tin = <tr>{{Class|Tập tin|fullcategory=Tập tin về Anime và Manga}}</td> <td>&nbsp;Đây là một [[Wikipedia:Hình ảnh|hình ảnh]]{{ #if: {{{small|}}} || &#32;và '''không thể đánh giá''' theo [[Wikipedia:Dự án/Anime và Manga/Giám định|tiêu chuẩn giám định]]}}.</td></tr>
| Thảo luận Chủ đề = <tr>{{Class|Chủ đề|fullcategory=Trang chủ đề về Anime và Manga}}</td> <td>&nbsp;Đây là một trang [[Wikipedia:Chủ đề|chủ đề]] {{ #if: {{{small|}}} || &#32;và '''không thể đánh giá''' theo [[Wikipedia:Dự án/Anime và Manga/Giám định|tiêu chuẩn giám định]]}}.</td></tr>
| Thảo luận Wikipedia = <tr>{{
#ifeq: {{BASEPAGENAME}} | Dự án Anime và Manga/Userbox
| {{Class|Bản mẫu|fullcategory=Bản mẫu về Anime và Manga}}</td> <td>&nbsp;Đây là một [[Wikipedia:Bản mẫu|bản mẫu]]{{ #if: {{{small|}}} || &#32;và '''không thể đánh giá''' theo [[Wikipedia:Dự án/Anime và Manga/Giám định|tiêu chuẩn giám định]]}}.
| {{
#ifeq: {{{class|}}} | Bản mẫu | {{Class |Bản mẫu|fullcategory=Bản mẫu về Anime và Manga}}</td> <td>&nbsp;Đây là một [[Wikipedia:Bản mẫu|bản mẫu]]{{ #if: {{{small|}}} || &#32;và '''không thể đánh giá''' theo [[Wikipedia:Dự án/Anime và Manga/Giám định|tiêu chuẩn giám định]]}}.
| {{Class|Dự án|fullcategory=Trang dự án trực thuộc Dự án Anime và Manga}}</td> <td>&nbsp;Đây là một trang [[Wikipedia:Dự án|dự án Wikipedia]]{{ #if: {{{small|}}} || &#32;và '''không thể đánh giá''' theo [[Wikipedia:Dự án/Anime và Manga/Giám định|tiêu chuẩn giám định]]}}.
}}
}}</td></tr>
| Thảo luận Bản mẫu = <tr>{{
#ifeq: {{{class}}} | Đổi hướng
| {{Class |Đổi hướng|fullcategory=Trang đổi hướng về Anime và Manga}}</td> <td>&nbsp;Đây là một trang [[Wikipedia:Đổi hướng|đổi hướng]] {{ #if: {{{small|}}} || &#32;và '''không thể đánh giá''' theo [[Wikipedia:Dự án/Anime và Manga/Giám định|tiêu chuẩn giám định]]}}.
| {{Class|Bản mẫu|fullcategory=Bản mẫu về Anime và Manga}}</td> <td>&nbsp;Đây là một [[Wikipedia:Bản mẫu|bản mẫu]]{{ #if: {{{small|}}} || &#32;và '''không thể đánh giá''' theo [[Wikipedia:Dự án/Anime và Manga/Giám định|tiêu chuẩn giám định]]}}.
}}</td></tr>
| Thảo luận Thành viên = <tr>{{
#ifeq: {{{class}}} | Bản mẫu | {{Class|Bản mẫu|fullcategory=Bản mẫu về Anime và Manga}}</td> <td>&nbsp;Đây là một [[Wikipedia:Bản mẫu|bản mẫu]]{{ #if: {{{small|}}} || &#32;và '''không thể đánh giá''' theo [[Wikipedia:Dự án/Anime và Manga/Giám định|tiêu chuẩn giám định]]}}.
}}</td></tr>
}}{{