Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Dự án Anime và manga”

không có tóm lược sửa đổi
#if: {{{small|}}}
| '''[[Wikipedia:Dự án/Anime và Manga/Giám định|Chất lượng]]:''' Chọn lọc
|  Bài viết này được đánh giá đạt '''chất lượng chọn lọc''' theo [[Wikipedia:Dự án/Anime và Manga/Giám định|tiêu chuẩn giám định]].
}}
| DSCL = {{Class|{{{class}}}|fullcategory=Danh sách chọn lọc về Anime và Manga}}</td> <td class="mbox-text" colspan="2">{{
#if: {{{small|}}}
| '''[[Wikipedia:Dự án/Anime và Manga/Giám định|Chất lượng]]:''' Chọn lọc
| &nbsp;Danh sách này được đánh giá đạt '''chất lượng chọn lọc''' theo [[Wikipedia:Dự án/Anime và Manga/Giám định|tiêu chuẩn giám định]].
}}
| CLC = {{Class|{{{class}}}|fullcategory=Bài viết chất lượng cao về Anime và Manga}}</td> <td class="mbox-text" colspan="2">{{
#if: {{{small|}}}
| '''[[Wikipedia:Dự án/Anime và Manga/Giám định|Chất lượng]]:''' Cao
| &nbsp;Bài viết này được đánh giá đạt '''chất lượng cao''' theo [[Wikipedia:Dự án/Anime và Manga/Giám định|tiêu chuẩn giám định]].
}}
| B = {{Class|{{Dự án Anime và Manga/B check | class={{{class}}} | B1={{{B1|{{{b1}}}}}} | B2={{{B2|{{{b2}}}}}} | B3={{{B3|{{{b3}}}}}} | B4={{{B4|{{{b4}}}}}} | B5={{{B5|{{{b5}}}}}} | B6={{{B6|{{{b6}}}}}} }}|fullcategory=Chất lượng B về Anime và Manga}}</td> <td class="mbox-text" colspan="2">{{
#if: {{{small|}}}
| '''[[Wikipedia:Dự án/Anime và Manga/Giám định|Chất lượng]]:''' {{Dự án Anime và Manga/B check | class={{{class}}} | B1={{{B1|{{{b1}}}}}} | B2={{{B2|{{{b2}}}}}} | B3={{{B3|{{{b3}}}}}} | B4={{{B4|{{{b4}}}}}} | B5={{{B5|{{{b5}}}}}} | B6={{{B6|{{{b6}}}}}} }}
| &nbsp;Bài viết này được {{ #ifeq: {{{class}}} | {{WikiProject Anime and manga/B check | class={{{class}}} | B1={{{B1|{{{b1}}}}}} | B2={{{B2|{{{b2}}}}}} | B3={{{B3|{{{b3}}}}}} | B4={{{B4|{{{b4}}}}}} | B5={{{B5|{{{b5}}}}}} | B6={{{B6|{{{b6}}}}}} }} || tự động<!-- if B check changes the assessment --> }} đánh giá đạt '''chất lượng {{Dự án Anime và Manga/B check | class={{{class}}} | B1={{{B1|{{{b1}}}}}} | B2={{{B2|{{{b2}}}}}} | B3={{{B3|{{{b3}}}}}} | B4={{{B4|{{{b4}}}}}} | B5={{{B5|{{{b5}}}}}} | B6={{{B6|{{{b6}}}}}} }}''' theo [[Wikipedia:Dự án/Anime và Manga/Giám định|tiêu chuẩn giám định]].{{
#ifeq: {{{class}}} | Sơ khởi | {{
#if: {{{B1|{{{b1|}}}}}}{{{B2|{{{b2|}}}}}}{{{B3|{{{b3|}}}}}}{{{B4|{{{b4|}}}}}}{{{B5|{{{b5|}}}}}}{{{B6|{{{b6|}}}}}}
#if: {{{small|}}}
| '''[[Wikipedia:Dự án/Anime và Manga/Giám định|Chất lượng]]:''' {{Dự án Anime và Manga/B check | class={{{class}}} | B1={{{B1|{{{b1}}}}}} | B2={{{B2|{{{b2}}}}}} | B3={{{B3|{{{b3}}}}}} | B4={{{B4|{{{b4}}}}}} | B5={{{B5|{{{b5}}}}}} | B6={{{B6|{{{b6}}}}}} }}
| &nbsp;Bài viết này được {{ #ifeq: {{{class}}} | {{WikiProject Anime and manga/B check | class={{{class}}} | B1={{{B1|{{{b1}}}}}} | B2={{{B2|{{{b2}}}}}} | B3={{{B3|{{{b3}}}}}} | B4={{{B4|{{{b4}}}}}} | B5={{{B5|{{{b5}}}}}} | B6={{{B6|{{{b6}}}}}} }} || tự động<!-- if B check changes the assessment --> }} đánh giá đạt '''chất lượng {{Dự án Anime và Manga/B check | class={{{class}}} | B1={{{B1|{{{b1}}}}}} | B2={{{B2|{{{b2}}}}}} | B3={{{B3|{{{b3}}}}}} | B4={{{B4|{{{b4}}}}}} | B5={{{B5|{{{b5}}}}}} | B6={{{B6|{{{b6}}}}}} }}''' theo [[Wikipedia:Dự án/Anime và Manga/Giám định|tiêu chuẩn giám định]].{{
#ifeq: {{{class}}} | Sơ khởi | {{
#if: {{{B1|{{{b1|}}}}}}{{{B2|{{{b2|}}}}}}{{{B3|{{{b3|}}}}}}{{{B4|{{{b4|}}}}}}{{{B5|{{{b5|}}}}}}{{{B6|{{{b6|}}}}}}
#if: {{{small|}}}
| '''[[Wikipedia:Dự án/Anime và Manga/Giám định|Chất lượng]]:''' {{Dự án Anime và Manga/B check | class={{{class}}} | B1={{{B1|{{{b1}}}}}} | B2={{{B2|{{{b2}}}}}} | B3={{{B3|{{{b3}}}}}} | B4={{{B4|{{{b4}}}}}} | B5={{{B5|{{{b5}}}}}} | B6={{{B6|{{{b6}}}}}} }}
| &nbsp;Bài viết này được {{ #ifeq: {{{class}}} | {{WikiProject Anime and manga/B check | class={{{class}}} | B1={{{B1|{{{b1}}}}}} | B2={{{B2|{{{b2}}}}}} | B3={{{B3|{{{b3}}}}}} | B4={{{B4|{{{b4}}}}}} | B5={{{B5|{{{b5}}}}}} | B6={{{B6|{{{b6}}}}}} }} || tự động<!-- if B check changes the assessment --> }} đánh giá đạt '''chất lượng {{Dự án Anime và Manga/B check | class={{{class}}} | B1={{{B1|{{{b1}}}}}} | B2={{{B2|{{{b2}}}}}} | B3={{{B3|{{{b3}}}}}} | B4={{{B4|{{{b4}}}}}} | B5={{{B5|{{{b5}}}}}} | B6={{{B6|{{{b6}}}}}} }}''' theo [[Wikipedia:Dự án/Anime và Manga/Giám định|tiêu chuẩn giám định]].{{
#ifeq: {{{class}}} | Sơ khởi | {{
#if: {{{B1|{{{b1|}}}}}}{{{B2|{{{b2|}}}}}}{{{B3|{{{b3|}}}}}}{{{B4|{{{b4|}}}}}}{{{B5|{{{b5|}}}}}}{{{B6|{{{b6|}}}}}}
#if: {{{small|}}}
| '''[[Wikipedia:Dự án/Anime và Manga/Giám định|Chất lượng]]:''' Sơ khai
| &nbsp;Bài viết này được đánh giá đạt '''chất lượng sơ khai''' theo [[Wikipedia:Dự án/Anime và Manga/Giám định|tiêu chuẩn giám định]].
}}
| Danh sách = {{Class|Danh sách|fullcategory=Danh sách về Anime và Manga}}</td> <td class="mbox-text" colspan="2">&nbsp;Đây là một [[Wikipedia:Danh sách|danh sách]]{{ #if: {{{small|}}} || &#32;và '''không thể đánh giá''' theo [[Wikipedia:Dự án/Anime và Manga/Giám định|tiêu chuẩn giám định]]}}.
| Định hướng = {{Class|Định hướng|fullcategory=Trang ngoài bài viết về Anime và Manga}}</td> <td class="mbox-text" colspan="2">&nbsp;Đây là một trang [[Wikipedia:Trang định hướng|định hướng]] {{ #if: {{{small|}}} || &#32;và '''không thể đánh giá''' theo [[Wikipedia:Dự án/Anime và Manga/Giám định|tiêu chuẩn giám định]]}}.
| Sách = {{Class|Sách|fullcategory=Sách của Wikipedia về Anime và Manga}}</td> <td class="mbox-text" colspan="2">&nbsp;Đây là một trang [[Wikipedia:Sách|sách]] {{ #if: {{{small|}}} || &#32;và '''không thể đánh giá''' theo [[Wikipedia:Dự án/Anime và Manga/Giám định|tiêu chuẩn giám định]]}}.
| Đổi hướng = {{Class|Đổi hướng|fullcategory=Trang đổi hướng về Anime và Manga}}</td> <td class="mbox-text" colspan="2">&nbsp;Đây là một trang [[Wikipedia:Trang đổi hướng|đổi hướng]] {{ #if: {{{small|}}} || &#32;và '''không thể đánh giá''' theo [[Wikipedia:Dự án/Anime và Manga/Giám định|tiêu chuẩn giám định]]}}.
| NA = {{Class|NA|fullcategory=Trang ngoài bài viết về Anime và Manga}}</td> <td class="mbox-text" colspan="2">&nbsp;Trang này không phải là một bài viết và không cần đánh giá.
| #default = {{Class|unassessed|fullcategory=Chưa đánh giá chất lượng về Anime và Manga}}</td> <td class="mbox-text" colspan="2">{{
#if: {{{small|}}}
#if: {{{small|}}}
| '''[[Wikipedia:Dự án/Anime và Manga/Giám định|Độ quan trọng]]:''' Đặc biệt
| &nbsp;{{ #ifeq: {{{class}}} | Danh sách | Trang | Bài viết }} này được đánh giá '''đặc biệt quan trọng''' theo [[Wikipedia:Dự án/Anime và Manga/Giám định|tiêu chuẩn giám định]].
}}
| Cao = {{Importance|{{{importance}}}|fullcategory=Rất quan trọng về Anime và Manga}}</td> <td class="mbox-text" colspan="2">{{
#if: {{{small|}}}
| '''[[Wikipedia:Dự án/Anime và Manga/Giám định|Độ quan trọng]]:''' Cao
| &nbsp;{{ #ifeq: {{{class}}} | Danh sách | Trang | Bài viết }} này được đánh giá '''rất quan trọng''' theo [[Wikipedia:Dự án/Anime và Manga/Giám định|tiêu chuẩn giám định]].
}}
| Trung bình = {{Importance|{{{importance}}}|fullcategory=Khá quan trọng về Anime và Manga}}</td> <td class="mbox-text" colspan="2">{{
#if: {{{small|}}}
| '''[[Wikipedia:Dự án/Anime và Manga/Giám định|Độ quan trọng]]:''' Trung bình
| &nbsp;{{ #ifeq: {{{class}}} | Danh sách | Trang | Bài viết }} này được đánh giá '''khá quan trọng''' theo [[Wikipedia:Dự án/Anime và Manga/Giám định|tiêu chuẩn giám định]].
}}
| &nbsp;Thấp = {{Importance|{{{importance}}}|fullcategory=Ít quan trọng về Anime và Manga}}</td> <td class="mbox-text" colspan="2">{{
#if: {{{small|}}}
| '''[[Wikipedia:Dự án/Anime và Manga/Giám định|Độ quan trọng]]:''' Thấp
}}</td></tr>
}}
| Thảo luận Thể loại = <tr>{{Class|Thể loại|fullcategory=Trang thể loại về Anime và Manga}}</td> <td>&nbsp;Đây là một [[Wikipedia:Thể loại|thể loại]]{{ #if: {{{small|}}} || &#32;và '''không thể đánh giá''' theo [[Wikipedia:Dự án/Anime và Manga/Giám định|tiêu chuẩn giám định]]}}.</td></tr>
| Thảo luận Tập tin = <tr>{{Class|Tập tin|fullcategory=Tập tin về Anime và Manga}}</td> <td>&nbsp;Đây là một [[Wikipedia:Hình ảnh|hình ảnh]]{{ #if: {{{small|}}} || &#32;và '''không thể đánh giá''' theo [[Wikipedia:Dự án/Anime và Manga/Giám định|tiêu chuẩn giám định]]}}.</td></tr>
| Thảo luận Chủ đề = <tr>{{Class|Chủ đề|fullcategory=Trang chủ đề về Anime và Manga}}</td> <td>&nbsp;Đây là một trang [[Wikipedia:Chủ đề|chủ đề]] {{ #if: {{{small|}}} || &#32;và '''không thể đánh giá''' theo [[Wikipedia:Dự án/Anime và Manga/Giám định|tiêu chuẩn giám định]]}}.</td></tr>
| Thảo luận Wikipedia = <tr>{{
#ifeq: {{BASEPAGENAME}} | Dự án Anime và Manga/Userbox
| {{Class|Bản mẫu|fullcategory=Bản mẫu về Anime và Manga}}</td> <td>&nbsp;Đây là một [[Wikipedia:Bản mẫu|bản mẫu]]{{ #if: {{{small|}}} || &#32;và '''không thể đánh giá''' theo [[Wikipedia:Dự án/Anime và Manga/Giám định|tiêu chuẩn giám định]]}}.
| {{
#ifeq: {{{class|}}} | Bản mẫu | {{Class |Bản mẫu|fullcategory=Bản mẫu về Anime và Manga}}</td> <td>&nbsp;Đây là một [[Wikipedia:Bản mẫu|bản mẫu]]{{ #if: {{{small|}}} || &#32;và '''không thể đánh giá''' theo [[Wikipedia:Dự án/Anime và Manga/Giám định|tiêu chuẩn giám định]]}}.
| {{Class|Dự án|fullcategory=Trang dự án trực thuộc Dự án Anime và Manga}}</td> <td>&nbsp;Đây là một trang [[Wikipedia:Dự án|dự án Wikipedia]]{{ #if: {{{small|}}} || &#32;và '''không thể đánh giá''' theo [[Wikipedia:Dự án/Anime và Manga/Giám định|tiêu chuẩn giám định]]}}.
}}
}}</td></tr>
| Thảo luận Bản mẫu = <tr>{{
#ifeq: {{{class}}} | Đổi hướng
| {{Class |Đổi hướng|fullcategory=Trang đổi hướng về Anime và Manga}}</td> <td>&nbsp;Đây là một trang [[Wikipedia:Đổi hướng|đổi hướng]] {{ #if: {{{small|}}} || &#32;và '''không thể đánh giá''' theo [[Wikipedia:Dự án/Anime và Manga/Giám định|tiêu chuẩn giám định]]}}.
| {{Class|Bản mẫu|fullcategory=Bản mẫu về Anime và Manga}}</td> <td>&nbsp;Đây là một [[Wikipedia:Bản mẫu|bản mẫu]]{{ #if: {{{small|}}} || &#32;và '''không thể đánh giá''' theo [[Wikipedia:Dự án/Anime và Manga/Giám định|tiêu chuẩn giám định]]}}.
}}</td></tr>
| Thảo luận Thành viên = <tr>{{
#ifeq: {{{class}}} | Bản mẫu | {{Class|Bản mẫu|fullcategory=Bản mẫu về Anime và Manga}}</td> <td>&nbsp;Đây là một [[Wikipedia:Bản mẫu|bản mẫu]]{{ #if: {{{small|}}} || &#32;và '''không thể đánh giá''' theo [[Wikipedia:Dự án/Anime và Manga/Giám định|tiêu chuẩn giám định]]}}.
}}</td></tr>
}}{{