Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Trận Bắc Lệ”

n
Bài này bị sử đổi lung tung, nên sự kiện diễn ra cũng không còn theo trình tự nữa.
Không có tóm lược sửa đổi
n (Bài này bị sử đổi lung tung, nên sự kiện diễn ra cũng không còn theo trình tự nữa.)
Năm 1882, Pháp hạ thành Hà Nội lần thứ 2, sau đó mở rộng xâm chiếm ra toàn cõi Bắc Kỳ. Triều đình nhà Nguyễn cầu viện với nhà Thanh. Tuy nhiên, cũng như quân Nguyễn, quân Thanh cũng không đủ sức cản đổi trước vũ khí hiện đại của quân Pháp. Sau mấy trận thất bại ở Bắc Kỳ, Thanh đình đã trị tội các tướng tá của mình, rồi sai Phan Đình Tân (Tuần phủ [[Quảng Tây]]) chỉ huy cuộc chiến đấu. Tháng tư năm Giáp Thân (1884), Phan Đình Tân kéo quân qua cửa quan họp binh với Sầm Dục Anh (Tổng đốc Vân Quí), rồi phái Vương Đức Bảng (Bố Chánh), Phương Hữu Thăng, Huỳnh Nguyện Xuân đem 17 doanh quân đóng ở Nam Quan, Lạng Sơn và Quan Âm.
Ở Lạng Sơn, các tướng Thanh đã liên lạc với các quan Việt là [[Lã Xuân Oai]] (Tuần phủ Lạng Sơn) Nguyễn Thiện Thuật (Tán tướng) Tạ Hiện (Đề đốc), Phạm Huy Quang (Ngự sử) để cùng kháng Pháp.
 
Tuy nhiên, để tránh xung đột với Thanh triều, Pháp đã ký kết với Thanh triều bản quy ước ngày 11 tháng 6 năm 1884 tại [[Thiên Tân]] ([[Trung Quốc]]), gồm 5 khoản, mà trong đó có khoản Thanh triều sẽ lần lượt rút hết quân ra khỏi Bắc Kỳ.