Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Biểu đồ khí hậu/Làm thế nào để đọc một biểu đồ khí hậu”

không có tóm lược sửa đổi
Các [[biểu đồ khí hậu]] cung cấp một mô tả khái quát về khí hậu tại một địa chỉ cụ thể.
[[Climate chart]]s provide an overview of the climate in a particular place.
 
The letters in the top row stand for months: January, February, etc. The bars and numbers convey the following information:
Các con số ở hàng đầu tiên là chỉ các tháng: 1 cho Tháng Một, 2 cho Tháng Hai v.v.. Các thanh và các con số tiếp theo chuyển tải các thông tin sau:
The blue bars represent the amount of [[Giáng thủy|precipitation]] (rain, snow etc.) that falls in each month. The blue numbers are the amount of precipitation in either millimeters (liters per square meter) or inches. The red numbers are the average daily high and low temperatures for each month, and the red bars represent the average daily temperature span for each month. The thin gray line is 0 °C or 32 °F, the point of freezing, for orientation.
 
Các thanh màu xanh thể hiện lượng [[giáng thủy]] (mưa, tuyết v.v..) của mỗi tháng. Các con số màu xanh là lượng giáng thủy tính theo milimét (lít trên mét vuông) hoặc theo inch.
 
Các con số màu đỏ là trung bình ngày của nhiệt độ cao nhất và thấp nhất trong mỗi tháng, các thanh màu đỏ thể hiện khoảng dao động của trung bình nhiệt độ ngày cho mỗi tháng. Đường thẳng mỏng màu xám là mức 0 °C (32 °F) - điểm nước đóng băng, để phục vụ mục đích định hướng.
 
{{Biểu đồ khí hậu|[[Maribor|Maribor, Slovenia]]
{{clear}}
 
Như có thể thấy trên biểu đồ, [[Maribor]] có khí hậu [[ôn đới]] với mùa hè ấm và mùa đông lạnh tới mức đóng băng. Nó nằm ở bắc bán cầu, vì thế đỉnh nhiệt đô rơi vào Tháng Bảy và Tháng Tám. Nhiệt độ tại [[Labuan]], một địa điểm ở gần xích đạo, quanh năm rất ít thay đổi. Thay vì có [[mùa hè]] và [[mùa đông]], ở đây có [[mùa khô]] vào đầu năm, tiếp theo là [[mùa mưa]] với lượng mưa lớn. [[Cuzco]] cũng nằm trong khu vực [[nhiệt đới]], nhưng ở các cao độ lớn hơn trong dãy núi Andes, và cũng khô hơn. Gần giống như ở Labuan, quanh năm thì nhiệt độ cao nhất hàng ngày ít thay đổi, nhưng lạnh hơn đáng kể do cao độ. Ban đêm ở Cuzco lạnh hơn rất nhiều so với ban ngày, đặc biệt là trong các tháng mùa khô từ Tháng Năm tới Tháng Tám.
As we can see from the chart, Maribor has a temperate climate with warm summers and freezing winters. It lies in the northern hemisphere, so the temperatures peak in July and August. The temperature in Labuan, which lies near the equator, hardly changes through the year. Instead of summers and winters, there is a dry season in the beginning of the year, followed by a wet season with high rainfall. Cuzco also lies in the Tropical Zone, but at a much higher altitude in the Andean highlands, and also much drier. Almost like in Labuan, the daily high temperature barely changes through the year, but they are significantly cooler due to the altitude. Nights in Cuzco are much colder than during the day, especially in the dry months from May to August.