Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Nguyễn Danh Thế”

Không có tóm lược sửa đổi
Năm 1623, Trịnh Xuân làm loạn, Danh Thế cùng thế tử [[Trịnh Tráng]] dẹp loạn. Ông bàn mưu với Trịnh Tráng đón vua về Thanh Hóa, tập hợp các lộ quân thủy bộ dẹp Trịnh Xuân. Sau khi dẹp yên Trịnh Xuân, ông được thăng làm Thượng thư bộ Công và phong làm Dực vận tán trị công thần, tước Đoan Dương hầu.
 
Cuối năm 1624, ông làm Đốc thị theo đường [[Thái Nguyên]] đánh họ Mạc ở Cao Bằng có công. Sang năm sau ông được phong làm Thiếu phó.
 
Năm [[1626]] ông sang làm Thượng thư bộ Hình, xét xử việc kiện cáo trong nước. Lúc này Trịnh Tráng chuẩn bị đánh [[Nguyễn Phúc Nguyên]][[Thuận Hóa]], sai ông cùng Nguyễn Khải mang quân đến huyện Kỳ Hoa ([[Hà Tĩnh]]) sắp đặt việc biên giới phía nam với họ Nguyễn. Sang năm sau ([[1627]]), Trịnh Tráng rước Lê Thần Tông đi thân chinh nhưng quân Nguyễn phòng thủ vững không phá được nên sai Nguyễn Danh Thế viết thư dụ Nguyễn Phúc Nguyên nhưng không kết quả. Quân Trịnh phải rút về.
 
Cuối năm 1627, ông được kiêm chức Đô ngự sử. Năm 1629, ông thăng lên chức Đường quận công. Năm 1632 ông làm Tham tụng, dự bàn việc nước, ít lâu sau lại gia phong làm Thái bảo.
 
Năm [[1638]], ông làm tham mưu theo [[Trịnh Tráng]] đi đánh [[Mạc Kính Vũ]][[Cao Bằng]].
 
Năm [[1640]], Nguyễn Danh Thế được giao thêm việc ở Đông các, coi việc tòa Kinh diên và kiêm Thượng thư bộ Lễ.
 
Đầu năm [[1643]], vua Lê [[chúa Trịnh]] lại đi đánh họ Nguyễn ở Thuận Hóa, sai ông ở lại trấn thủ kinh thành [[Thăng Long]].
 
Năm 1645, ông qua đời, thọ 73 tuổi, được triều đình truy tặng là Thái phó, Thượng thư bộ Hộ, Tả tư không, thụy là ''Văn Trung''.
62.054

lần sửa đổi