Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Dự án Anime và manga”

hoạt động bậy bạ rồi :|
(hoạt động bậy bạ rồi :|)
| Thảo luận = {{
#switch: {{WikiProject Anime and manga/B check | class={{{class}}} | B1={{{B1|{{{b1}}}}}} | B2={{{B2|{{{b2}}}}}} | B3={{{B3|{{{b3}}}}}} | B4={{{B4|{{{b4}}}}}} | B5={{{B5|{{{b5}}}}}} | B6={{{B6|{{{b6}}}}}} }}
| CL = [[Category:Bài viết chọn lọc về Anime và Manga{{ #if: {{{listas|}}} | {{!}}{{{listas}}} PAGENAME}}]]
| DSCL = [[Category:Danh sách chọn lọc về Anime và Manga{{ #if: {{{listas|}}} | {{!}}{{{listas}}} PAGENAME}}]]
| CLC = [[Category:Bài viết chất lượng cao về Anime và Manga{{ #if: {{{listas|}}} | {{!}}{{{listas}}} PAGENAME}}]]
| A = [[Category:Bài viết chất lượng A về Anime và Manga{{ #if: {{{listas|}}} | {{!}}{{{listas}}} PAGENAME}}]]
| B = [[Category:Bài viết chất lượng B về Anime và Manga{{ #if: {{{listas|}}} | {{!}}{{{listas}}} PAGENAME}}]]
| C = [[Category:Chất lượng C về Anime và Manga{{ #if: {{{listas|}}} | {{!}}{{{listas}}} PAGENAME}}]]
| Sơ khởi = [[Category:Sơ khởi về Anime và Manga{{ #if: {{{listas|}}} | {{!}}{{{listas}}} PAGENAME}}]]
| Sơ khai = [[Category:Sơ khai về Anime và Manga{{ #if: {{{listas|}}} | {{!}}{{{listas}}} PAGENAME}}]]
| Danh sách = [[Category:Danh sách về Anime và Manga{{ #if: {{{listas|}}} | {{!}}{{{listas}}} PAGENAME}}]]
| NA | Định hướng = [[Category:Trang ngoài bài viết về Anime và Manga{{ #if: {{{listas|}}} | {{!}}{{{listas}}} PAGENAME}}]]
| Đổi hướng = [[Category:Trang đổi hướng về Anime và Manga{{ #if: {{{listas|}}} | {{!}}{{{listas}}} PAGENAME}}]]
| Sách = [[Category:Sách của Wikipedia về Anime và Manga{{ #if: {{{listas|}}} | {{!}}{{{listas}}} PAGENAME}}]]
| Dự kiến = [[Category:Trang dự kiến về Anime và Manga{{ #if: {{{listas|}}} | {{!}}{{{listas}}} PAGENAME}}]]
| #default = [[Category:Chưa đánh giá chất lượng về Anime và Manga{{ #if: {{{listas|}}} | {{!}}{{{listas}}} PAGENAME}}]]
}}{{
#ifeq: {{{class}}} | {{WikiProject Anime and manga/B check | class={{{class}}} | B1={{{B1|{{{b1}}}}}} | B2={{{B2|{{{b2}}}}}} | B3={{{B3|{{{b3}}}}}} | B4={{{B4|{{{b4}}}}}} | B5={{{B5|{{{b5}}}}}} | B6={{{B6|{{{b6}}}}}} }}
|| [[Category:Bài viết về Anime và Manga có chức năng tự động đánh giá chất lượng{{ #if: {{{listas|}}} | {{!}}{{{listas}}} PAGENAME}}]]<!-- if B check changes the assessment -->
}}{{
#switch: {{{class}}}
| Định hướng | Đổi hướng | Sách =
| NA = [[Category:Không quan trọng về Anime và Manga{{ #if: {{{listas|}}} | {{!}}{{{listas}}} PAGENAME}}]]
| #default = {{
#switch: {{{importance}}}
| Đặc biệt = [[Category:Đặc biệt quan trọng về Anime và Manga{{ #if: {{{listas|}}} | {{!}}{{{listas}}} PAGENAME}}]]
| Cao = [[Category:Rất quan trọng về Anime và Manga{{ #if: {{{listas|}}} | {{!}}{{{listas}}} PAGENAME}}]]
| Trung bình = [[Category:Khá quan trọng về Anime và Manga{{ #if: {{{listas|}}} | {{!}}{{{listas}}} PAGENAME}}]]
| Thấp = [[Category:Ít quan trọng về Anime và Manga{{ #if: {{{listas|}}} | {{!}}{{{listas}}} PAGENAME}}]]
| NA = [[Category:Không quan trọng về Anime và Manga{{ #if: {{{listas|}}} | {{!}}{{{listas}}} PAGENAME}}]]
| #default = [[Category:Không rõ độ quan trọng về Anime và Manga{{ #if: {{{listas|}}} | {{!}}{{{listas}}} PAGENAME}}]]
}}
}}{{
#switch: {{{class}}}
| DSCL | CL | CLC | A = [[Category:Bài viết cần được phát triển về Anime và Manga{{ #if: {{{listas|}}} | {{!}}{{{listas}}} PAGENAME}}]]
|#default =
}}{{
#switch: {{{importance}}}
| Đặc biệt | Cao | Trung bình = [[Category:Bài viết cần được phát triển về Anime và Manga{{ #if: {{{listas|}}} | {{!}}{{{listas}}} PAGENAME}}]]
| #default =
}}
| Thảo luận Thể loại = [[Category:Trang thể loại về Anime và Manga{{ #if: {{{listas|}}} | {{!}}{{{listas}}} PAGENAME}}]]
| Thảo luận Tập tin = [[Category:Tập tin về Anime và Manga{{ #if: {{{listas|}}} | {{!}}{{{listas}}} PAGENAME}}]]
| Thảo luận Chủ đề = [[Category:Trang chủ đề về Anime và Manga{{ #if: {{{listas|}}} | {{!}}{{{listas}}} PAGENAME}}]]
| Thảo luận Wikipedia = {{
#ifeq: {{BASEPAGENAME}} | Dự án Anime và Manga/Userbox
| {{
#ifeq: {{{class}}} | Bản mẫu
| [[Category:Bản mẫu về Anime và Manga{{ #if: {{{listas|}}} | {{!}}{{{listas}}} PAGENAME}}]]
| [[Category:Trang dự án trực thuộc Dự án Anime và Manga|{{ #if: {{{listas|}}} | {{{listas}}} | {{SUBPAGENAME}} }}]]
}}
| Thảo luận Bản mẫu = {{
#ifeq: {{{class}}} | Đổi hướng
| [[Category:Trang ngoài bài viết về Anime và Manga{{ #if: {{{listas|}}} | {{!}}{{{listas}}} PAGENAME}}]]
| [[Category:Bản mẫu về Anime và Manga{{ #if: {{{listas|}}} | {{!}}{{{listas}}} PAGENAME}}]]
}}
| Thảo luận Thành viên = {{ #ifeq: {{{class}}} | Bản mẫu | [[Category:Bản mẫu về Anime và Manga{{ #if: {{{listas|}}} | {{!}}{{{listas}}} PAGENAME}}]] }}
| #default = [[Category:Không phải trang về Anime và Manga{{ #if: {{{listas|}}} | {{!}}{{{listas}}} PAGENAME}}]]
}}{{
#if: {{{key-work-group|}}} | {{
#switch: {{WikiProject Anime and manga/type check|class={{{class}}}}}
| Tập tin = [[Category:Tập tin được bảo trợ bởi Nhóm cộng tác Key của Dự án Anime và Manga{{ #if: {{{listas|}}} | {{!}}{{{listas}}} PAGENAME}}]]
| Đổi hướng = [[Category:Trang đổi hướng được bảo trợ bởi Nhóm cộng tác Key của Dự án Anime và Manga{{ #if: {{{listas|}}} | {{!}}{{{listas}}} PAGENAME}}]]
| [[Category:Bài viết được bảo trợ bởi Nhóm cộng tác Key của Dự án Anime và Manga{{ #if: {{{listas|}}} | {{!}}{{{listas}}} PAGENAME}}]]
}}
}}