Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Dự án Anime và manga”

n
Reverted to revision 3375312 by Trần Nguyễn Minh Huy
n (Reverted to revision 3375312 by Trần Nguyễn Minh Huy)
| Bài viết này được đánh giá đạt '''chất lượng A''' theo [[Wikipedia:Dự án/Anime và Manga/Đề cử/A|sự đồng thuận của nội bộ dự án]].
}}
| B = {{Class|{{Dự án Anime và Manga/B check | class={{{class}}} | B1={{{B1|{{{b1}}}}}} | B2={{{B2|{{{b2}}}}}} | B3={{{B3|{{{b3}}}}}} | B4={{{B4|{{{b4}}}}}} | B5={{{B5|{{{b5}}}}}} | B6={{{B6|{{{b6}}}}}} }}|fullcategory=Bài viết chấtChất lượng B về Anime và Manga}}</td> <td class="mbox-text" colspan="2">{{
#if: {{{small|}}}
| '''[[Wikipedia:Dự án/Anime và Manga/Giám định|Chất lượng]]:''' {{Dự án Anime và Manga/B check | class={{{class}}} | B1={{{B1|{{{b1}}}}}} | B2={{{B2|{{{b2}}}}}} | B3={{{B3|{{{b3}}}}}} | B4={{{B4|{{{b4}}}}}} | B5={{{B5|{{{b5}}}}}} | B6={{{B6|{{{b6}}}}}} }}
}}
}}
| C = {{Class|{{Dự án Anime và Manga/B check | class={{{class}}} | B1={{{B1|{{{b1}}}}}} | B2={{{B2|{{{b2}}}}}} | B3={{{B3|{{{b3}}}}}} | B4={{{B4|{{{b4}}}}}} | B5={{{B5|{{{b5}}}}}} | B6={{{B6|{{{b6}}}}}} }}|fullcategory=Bài viết chấtChất lượng C về Anime và Manga}}</td> <td class="mbox-text" colspan="2">{{
#if: {{{small|}}}
| '''[[Wikipedia:Dự án/Anime và Manga/Giám định|Chất lượng]]:''' {{Dự án Anime và Manga/B check | class={{{class}}} | B1={{{B1|{{{b1}}}}}} | B2={{{B2|{{{b2}}}}}} | B3={{{B3|{{{b3}}}}}} | B4={{{B4|{{{b4}}}}}} | B5={{{B5|{{{b5}}}}}} | B6={{{B6|{{{b6}}}}}} }}
| Thảo luận = {{
#switch: {{WikiProject Anime and manga/B check | class={{{class}}} | B1={{{B1|{{{b1}}}}}} | B2={{{B2|{{{b2}}}}}} | B3={{{B3|{{{b3}}}}}} | B4={{{B4|{{{b4}}}}}} | B5={{{B5|{{{b5}}}}}} | B6={{{B6|{{{b6}}}}}} }}
| CL = [[Category:Bài viết chọn lọc về Anime và Manga{{ #if: {{{listas|}}} | {{!}}{{{PAGENAMElistas}}} }}]]
| DSCL = [[Category:Danh sách chọn lọc về Anime và Manga{{ #if: {{{listas|}}} | {{!}}{{{PAGENAMElistas}}} }}]]
| CLC = [[Category:Bài viết chất lượng cao về Anime và Manga{{ #if: {{{listas|}}} | {{!}}{{{PAGENAMElistas}}} }}]]
| A = [[Category:Bài viết chất lượng A về Anime và Manga{{ #if: {{{listas|}}} | {{!}}{{{PAGENAMElistas}}} }}]]
| B = [[Category:Bài viết chất lượng B về Anime và Manga{{ #if: {{{listas|}}} | {{!}}{{{PAGENAMElistas}}} }}]]
| C = [[Category:Chất lượng C về Anime và Manga{{ #if: {{{listas|}}} | {{!}}{{{PAGENAMElistas}}} }}]]
| Sơ khởi = [[Category:Sơ khởi về Anime và Manga{{ #if: {{{listas|}}} | {{!}}{{{PAGENAMElistas}}} }}]]
| Sơ khai = [[Category:Sơ khai về Anime và Manga{{ #if: {{{listas|}}} | {{!}}{{{PAGENAMElistas}}} }}]]
| Danh sách = [[Category:Danh sách về Anime và Manga{{ #if: {{{listas|}}} | {{!}}{{{PAGENAMElistas}}} }}]]
| NA | Định hướng = [[Category:Trang ngoài bài viết về Anime và Manga{{ #if: {{{listas|}}} | {{!}}{{{PAGENAMElistas}}} }}]]
| Đổi hướng = [[Category:Trang đổi hướng về Anime và Manga{{ #if: {{{listas|}}} | {{!}}{{{PAGENAMElistas}}} }}]]
| Sách = [[Category:Sách của Wikipedia về Anime và Manga{{ #if: {{{listas|}}} | {{!}}{{{PAGENAMElistas}}} }}]]
| Dự kiến = [[Category:Trang dự kiến về Anime và Manga{{ #if: {{{listas|}}} | {{!}}{{{PAGENAMElistas}}} }}]]
| #default = [[Category:Chưa đánh giá chất lượng về Anime và Manga{{ #if: {{{listas|}}} | {{!}}{{{PAGENAMElistas}}} }}]]
}}{{
#ifeq: {{{class}}} | {{WikiProject Anime and manga/B check | class={{{class}}} | B1={{{B1|{{{b1}}}}}} | B2={{{B2|{{{b2}}}}}} | B3={{{B3|{{{b3}}}}}} | B4={{{B4|{{{b4}}}}}} | B5={{{B5|{{{b5}}}}}} | B6={{{B6|{{{b6}}}}}} }}
|| [[Category:Bài viết về Anime và Manga có chức năng tự động đánh giá chất lượng{{ #if: {{{listas|}}} | {{!}}{{{PAGENAMElistas}}} }}]]<!-- if B check changes the assessment -->
}}{{
#switch: {{{class}}}
| Định hướng | Đổi hướng | Sách =
| NA = [[Category:Không quan trọng về Anime và Manga{{ #if: {{{listas|}}} | {{!}}{{{PAGENAMElistas}}} }}]]
| #default = {{
#switch: {{{importance}}}
| Đặc biệt = [[Category:Đặc biệt quan trọng về Anime và Manga{{ #if: {{{listas|}}} | {{!}}{{{PAGENAMElistas}}} }}]]
| Cao = [[Category:Rất quan trọng về Anime và Manga{{ #if: {{{listas|}}} | {{!}}{{{PAGENAMElistas}}} }}]]
| Trung bình = [[Category:Khá quan trọng về Anime và Manga{{ #if: {{{listas|}}} | {{!}}{{{PAGENAMElistas}}} }}]]
| Thấp = [[Category:Ít quan trọng về Anime và Manga{{ #if: {{{listas|}}} | {{!}}{{{PAGENAMElistas}}} }}]]
| NA = [[Category:Không quan trọng về Anime và Manga{{ #if: {{{listas|}}} | {{!}}{{{PAGENAMElistas}}} }}]]
| #default = [[Category:Không rõ độ quan trọng về Anime và Manga{{ #if: {{{listas|}}} | {{!}}{{{PAGENAMElistas}}} }}]]
}}
}}{{
#switch: {{{class}}}
| DSCL | CL | CLC | A = [[Category:Bài viết cần được phát triển về Anime và Manga{{ #if: {{{listas|}}} | {{!}}{{{PAGENAMElistas}}} }}]]
|#default =
}}{{
#switch: {{{importance}}}
| Đặc biệt | Cao | Trung bình = [[Category:Bài viết cần được phát triển về Anime và Manga{{ #if: {{{listas|}}} | {{!}}{{{PAGENAMElistas}}} }}]]
| #default =
}}
| Thảo luận Thể loại = [[Category:Trang thể loại về Anime và Manga{{ #if: {{{listas|}}} | {{!}}{{{PAGENAMElistas}}} }}]]
| Thảo luận Tập tin = [[Category:Tập tin về Anime và Manga{{ #if: {{{listas|}}} | {{!}}{{{PAGENAMElistas}}} }}]]
| Thảo luận Chủ đề = [[Category:Trang chủ đề về Anime và Manga{{ #if: {{{listas|}}} | {{!}}{{{PAGENAMElistas}}} }}]]
| Thảo luận Wikipedia = {{
#ifeq: {{BASEPAGENAME}} | Dự án Anime và Manga/Userbox
| {{
#ifeq: {{{class}}} | Bản mẫu
| [[Category:Bản mẫu về Anime và Manga{{ #if: {{{listas|}}} | {{!}}{{{PAGENAMElistas}}} }}]]
| [[Category:Trang dự án trực thuộc Dự án Anime và Manga|{{ #if: {{{listas|}}} | {{{listas}}} | {{SUBPAGENAME}} }}]]
}}
| Thảo luận Bản mẫu = {{
#ifeq: {{{class}}} | Đổi hướng
| [[Category:Trang ngoài bài viết về Anime và Manga{{ #if: {{{listas|}}} | {{!}}{{{PAGENAMElistas}}} }}]]
| [[Category:Bản mẫu về Anime và Manga{{ #if: {{{listas|}}} | {{!}}{{{PAGENAMElistas}}} }}]]
}}
| Thảo luận Thành viên = {{ #ifeq: {{{class}}} | Bản mẫu | [[Category:Bản mẫu về Anime và Manga{{ #if: {{{listas|}}} | {{!}}{{{PAGENAMElistas}}} }}]] }}
| #default = [[Category:Không phải trang về Anime và Manga{{ #if: {{{listas|}}} | {{!}}{{{PAGENAMElistas}}} }}]]
}}{{
#if: {{{key-work-group|}}} | {{
#switch: {{WikiProject Anime and manga/type check|class={{{class}}}}}
| Tập tin = [[Category:Tập tin được bảo trợ bởi Nhóm cộng tác Key của Dự án Anime và Manga{{ #if: {{{listas|}}} | {{!}}{{{PAGENAMElistas}}} }}]]
| Đổi hướng = [[Category:Trang đổi hướng được bảo trợ bởi Nhóm cộng tác Key của Dự án Anime và Manga{{ #if: {{{listas|}}} | {{!}}{{{PAGENAMElistas}}} }}]]
| [[Category:Bài viết được bảo trợ bởi Nhóm cộng tác Key của Dự án Anime và Manga{{ #if: {{{listas|}}} | {{!}}{{{PAGENAMElistas}}} }}]]
}}
}}