Khác biệt giữa các bản “Rattenberg, Straubing-Bogen”