Mở trình đơn chính

Minh Tâm-T41-BCA

Gia nhập ngày 24 tháng 4 năm 2009
*[https://www.youtube.com/watch?v=9tzPTFaJBGA Cánh đồng (Tiếng Việt)]
*[https://www.youtube.com/watch?v=jfn_KIPtDKE Tia lửa]
*[https://www.youtube.com/watch?v=UkQuv2n9Wpw До свидания Москва! Олимпийский Мишка 1980]
 
=== Trung Quốc ===