Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Dự án Anime và manga”

không có tóm lược sửa đổi
#switch: {{NAMESPACE}}
| Thảo luận Thể loại = Thuộc loại trang Thể loại
| Thảo luận Tập tin = Thuộc loại trang Tập tin
| Thảo luận Chủ đề = Thuộc loại trang Chủ đề
| Thảo luận:Sách = Thuộc loại trang Sách
}}
| Thảo luận Thể loại = <tr>{{Class|Thể loại|fullcategory=Trang thể loại về Anime và Manga}}</td> <td>Đây là một [[Wikipedia:Thể loại|thể loại]]{{ #if: {{{small|}}} || &#32;và '''không thể đánh giá''' theo [[Wikipedia:Dự án/Anime và Manga/Giám định|tiêu chuẩn giám định]]}}.</td></tr>
| Thảo luận Tập tin = <tr>{{Class|Tập tin|fullcategory=Tập tin về Anime và Manga}}</td> <td>Đây là một [[Wikipedia:Hình ảnh|hình ảnh]]{{ #if: {{{small|}}} || &#32;và '''không thể đánh giá''' theo [[Wikipedia:Dự án/Anime và Manga/Giám định|tiêu chuẩn giám định]]}}.</td></tr>
| Thảo luận Chủ đề = <tr>{{Class|Chủ đề|fullcategory=Trang chủ đề về Anime và Manga}}</td> <td>Đây là một trang [[Wikipedia:Chủ đề|chủ đề]] {{ #if: {{{small|}}} || &#32;và '''không thể đánh giá''' theo [[Wikipedia:Dự án/Anime và Manga/Giám định|tiêu chuẩn giám định]]}}.</td></tr>
| Thảo luận Wikipedia = <tr>{{
}}
| Thảo luận Thể loại = [[Category:Trang thể loại về Anime và Manga{{ #if: {{{listas|}}} | {{!}}{{{listas}}} }}]]
| Thảo luận Tập tin = [[Category:Tập tin về Anime và Manga{{ #if: {{{listas|}}} | {{!}}{{{listas}}} }}]]
| Thảo luận Chủ đề = [[Category:Trang chủ đề về Anime và Manga{{ #if: {{{listas|}}} | {{!}}{{{listas}}} }}]]
| Thảo luận Wikipedia = {{