Khác biệt giữa các bản “Hội đồng Thuộc địa Nam Kỳ”

không có tóm lược sửa đổi
 
Thành lập Tháng Tám năm 1880<ref>[http://www.lichsuvietnam.vn/home.php?option=com_content&task=view&id=201&Itemid=33]</ref> Hội đồng có 16 thành viên: sáu người Việt và 10 người Pháp. Con số này sau tăng lên thành 10 người Việt và 14 người Pháp<ref>Penniman, Howard R. tr 17</ref> vì yêu sách vận đoộng của [[Đảng Lập hiến Đông Dương]].<ref>[http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:jjV2xbVP7yMJ:namkyluctinh.org/a-lichsu/rbsmith-nbac-bqchieu.pdf+t%E1%BA%A9y+chay+1919&hl=en&gl=us&pid=bl&srcid=ADGEESgzPv2h-pMDDLZ6NbatXdDQsFRBqgWtH5lCYh_dnf7tgcbOKFXRcLeA7oV-xyiK7qVMhqiqeNi8cB9wLGHfAVqMGbQADce2I1p2cBteMj6sz-4xvwEC8yvNjWyU84NrIVGVuu2s&sig=AHIEtbQTHLbPoHDkLb_xHCyPdYScKG0BTQ "BÙI QUANG CHIÊU VÀ ĐẢNG LẬP HIẾN
TẠI NAM KỲ THUỘC PHÁP, 1917-30" tr 5]</ref> Những nhân vật này [[tiếng Việt]] thời bấy giờ gọi là ''ông hội đồng''.<ref name="VSKhL">Hoàng Cơ Thụy. ''Việt sử khảo luận''. Paris: Nam Á, 2002. tr 1480</ref>
 
Hội đồng này có nhiệm vụ thảo luận các vấn đề chi thu cho [[ngân sách]] xứ Nam Kỳ. Hội đồng Thuộc địa phần lớn chú tâm đến việc bảo vệ địa vị và quyền lợi của người Pháp, giới công chức và doanh nhân.<ref name="VSKhL"/>