Khác biệt giữa các bản “Hàm hệ thống”

(Trang mới: “Hàm hệ thống Hàm hệ thống là những hàm được thực thi bên trong nhân hệ điều hành(system call). Có hơn 50 hàm hệ thống cơ bản, …”)
 
== Danh sách và mô tả ==
Danh sách này gần giống với chuẩn POSIX :
void exit(int status);<br />
pid_t fork();<br />
int open(const char *name,int flag,mode_t mode);<br />
229

lần sửa đổi