Khác biệt giữa các bản “Hàm hệ thống”

1. Quản lý tệp
* fd=open(name,flag,mode)
* result=close(fd)
bytes* nbytes=read(fd,buffer,size)
bytes* nbytes=write(fd,buffer,size)
* offset=lseek(fd,offset,whence)
* s=stat(name,&buf)
* s=fstat(fd,&buf)
2. Quản lý tiến trình
* pid = fork()
* pid = waitpid(pid,&status,option)
* s = wait(&status)
* s = execve(name,agrv,envp)
5. Bảo vệ
* s=chmod(name,mode)
 
== Danh sách và mô tả ==
229

lần sửa đổi