Khác biệt giữa bản sửa đổi của “MIPS”

{| class="wikitable sortable"
|-
! Loại vi lệnh !! Tên mô tả !! Hợp ngữ !! Ý nghĩa !!colspan=3| Định dạng !! Mã vi lệnh
|-
|rowspan=9| Tính toán
| Văn bản ô || Add Cộng|| add $d,$s,$t || $d=$s+$t || r02016r||0||20<sub>16</sub> || cộng hai thanh ghi, kích hoạt bẫy nếu tràn bit<br /> <code>000000ss sssttttt dddd--- --10000</code>
|-
| Cộng không dấu || Văn bản ô || Văn bản ô || Văn bản ô || Văn bản ô || Văn bản ô
|-
| Trừ || Văn bản ô || Văn bản ô || Văn bản ô || Văn bản ô || Văn bản ô
|-
| Trừ không dấu || Văn bản ô || Văn bản ô || Văn bản ô || Văn bản ô || Văn bản ô
|-
| Cộng hằng || Văn bản ô || Văn bản ô || Văn bản ô || Văn bản ô || Văn bản ô
|-
| Cộng hằng không dấu || Văn bản ô || Văn bản ô || Văn bản ô || Văn bản ô || Văn bản ô
|-
| Nhân || Văn bản ô || Văn bản ô || Văn bản ô || Văn bản ô || Văn bản ô
|-
| Chia || Văn bản ô || Văn bản ô || Văn bản ô || Văn bản ô || Văn bản ô
|-
| Chia không dấu || Văn bản ô || Văn bản ô || Văn bản ô || Văn bản ô || Văn bản ô
|-
|rowspan=15| Truyền dữ liệu
| Tải 2 word || Văn bản ô || Văn bản ô || Văn bản ô || Văn bản ô || Văn bản ô
|-
| Văn bản ô || Văn bản ô || Văn bản ô || Văn bản ô || Văn bản ô || Văn bản ô
|-
| Văn bản ô || Văn bản ô || Văn bản ô || Văn bản ô || Văn bản ô || Văn bản ô
|-
| Văn bản ô || Văn bản ô || Văn bản ô || Văn bản ô || Văn bản ô || Văn bản ô
|-
| Văn bản ô || Văn bản ô || Văn bản ô || Văn bản ô || Văn bản ô || Văn bản ô
|-
| Văn bản ô || Văn bản ô || Văn bản ô || Văn bản ô || Văn bản ô || Văn bản ô
|-
| Văn bản ô || Văn bản ô || Văn bản ô || Văn bản ô || Văn bản ô || Văn bản ô
| Văn bản ô || Văn bản ô || Văn bản ô || Văn bản ô || Văn bản ô || Văn bản ô
|}
{{đang viết}}
 
== Tham khảo ==
229

lần sửa đổi