Khác biệt giữa bản sửa đổi của “MIPS”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
|| Cộng|| add $d,$s,$t || $d=$s+$t || r||0||20<sub>16</sub> || cộng hai thanh ghi, kích hoạt bẫy nếu tràn bit<br /> <code>000000ss sssttttt dddd--- --10000</code>
|-
| Cộngadd không dấuunsigned || Văn bảnaddu ô$d,$s,$t || Văn bản ô || Văn bản ô || Văn bản ô || Văn bản ô
|-
| TrừSubstract || Văn bản ôsub || Văn bản ô || Văn bản ô || Văn bản ô || Văn bản ô
|-
| TrừSubstract không dấuunsigned || Văn bản ôsubu || Văn bản ô || Văn bản ô || Văn bản ô || Văn bản ô
|-
| CộngAdd hằngimmediate unsigned || Văn bản ôaddi || Văn bản ô || Văn bản ô || Văn bản ô || Văn bản ô
|-
| Cộng hằng không dấu || Văn bản ôaddiu || Văn bản ô || Văn bản ô || Văn bản ô || Văn bản ô
|-
| Nhân || Văn bản ômult || Văn bản ô || Văn bản ô || Văn bản ô || Văn bản ô
|-
| Chia || Văn bản ôdiv || Văn bản ô || Văn bản ô || Văn bản ô || Văn bản ô
|-
| Chia không dấu || Văn bản ôdivu || Văn bản ô || Văn bản ô || Văn bản ô || Văn bản ô
|-
|rowspan=15| Truyền dữ liệu
| TảiLoad 2double word || Vănld bản ô$t,C($s) || Văn bản ô || Văn bản ô || Văn bản ô || Văn bản ô
|-
| VănLoad bản ôword || Văn bảnlw ô$t,C($s) || Văn bản ô || Văn bản ô || Văn bản ô || Văn bản ô
|-
| VănLoad bảnhalfword ôunsigned || Văn bản ô || Văn bản ô || Văn bản ô || Văn bản ô || Văn bản ô
|-
| VănLoad bản ôbyte || Văn bản ôlb || Văn bản ô || Văn bản ô || Văn bản ô || Văn bản ô
|-
| VănLoad bảnbyte ôunsigned || Văn bản ôlbu || Văn bản ô || Văn bản ô || Văn bản ô || Văn bản ô
|-
| VănStore bảndouble ôword || Văn bản ôsd || Văn bản ô || Văn bản ô || Văn bản ô || Văn bản ô
|-
| VănStore bản ôword || Văn bản ôsw || Văn bản ô || Văn bản ô || Văn bản ô || Văn bản ô
|-
| VănStore bản ôhalf || Văn bản ô || Văn bản ô || Văn bản ô || Văn bản ô || Văn bản ô
|-
| VănStore bản ôbyte || Văn bản ô || Văn bản ô || Văn bản ô || Văn bản ô || Văn bản ô
|-
| VănStore bản ôupper || Văn bản ô || Văn bản ô || Văn bản ô || Văn bản ô || Văn bản ô
|-
| VănLoad bản ôupper || Văn bản ô || Văn bản ô || Văn bản ô || Văn bản ô || Văn bản ô
|-
| VănLoad bảnupper ôimmediate || Văn bản ô || Văn bản ô || Văn bản ô || Văn bản ô || Văn bản ô
|-
| VănMove bảnfrom ôhigh || Văn bản ô || Văn bản ô || Văn bản ô || Văn bản ô || Văn bản ô
|-
| VănMove bảnfrom ôlow || Văn bản ô || Văn bản ô || Văn bản ô || Văn bản ô || Văn bản ô
|-
| VănMove bảnfrom ôControl Register || Văn bản ô || Văn bản ô || Văn bản ô || Văn bản ô || Văn bản ô
 
|}
{{đang viết}}
229

lần sửa đổi