Khác biệt giữa các bản “Hàm hệ thống”

không có tóm lược sửa đổi
* s = wait(&status)
* s = execve(name,agrv,envp)
* exit(status)
3. Thư mục và quản lý hệ thống file
* s = mkdir(name,mode)
* s = rmdir(name);
* s = link(name1,name2)
* s = unlink(name)
* s = mount(dev,name,flag)
* s = umount(dev)
* s = sync()
* s = chdir(dirname)
* s = chroot(dirname)
5. Bảo vệ
* s = chmod(name,mode)
* s = chown(name,user,group)
* uid = getuid()
* gid - getgid()
* s = setuid(uid)
* s = setgid(gid)
* s = chown(name,ower,group)
6. Quản lý thời gian
* seconds = time(&seconds)
* s = stime(tp)
 
== Danh sách và mô tả ==
229

lần sửa đổi