Khác biệt giữa các bản “Hàm hệ thống”

Có hơn 50 hàm hệ thống cơ bản, nhưng các nhân như [[Linux]], [[BSD]] thì có tới hơn 200 hàm hệ thống.
== Danh sách hàm hệ thống ==
<codesource lang="c">
/*process management*/ <br />
pid_t fork(void); <br />
pid_t waitpid(pid_t pid,size_t *status,size_t options);<br />
 
pid_t getpid();<br />
 
pid_t getppid();<br />
 
/*signals*/<br />
 
size_t sigaction(size_t sig,void *(*fpt)(void *) );<br />
 
size_t sleep(time_t seconds); <br />
size_t nanosleep(struct timespec *rqtp,struct timespec *rmtp);<br />
</codesource>
 
== Danh sách và mô tả ==
229

lần sửa đổi