Khác biệt giữa các bản “Hàm hệ thống”

Hạt nhân hệ điều hành như một dịch vụ nó các ứng dụng gọi đến và yêu cầu thông qua các hàm hệ thống. Tất cả tương tác của chương trình đến hệ tập tin,thiết bị,bộ nhớ,vào/ra chỉ có một hướng là yêu cầu đến hạt nhân thông qua hàm hệ thống.
== Danh sách hàm hệ thống ==
Danh sách hàm hệ thống này tương thích với chuẩn [[POSIX]]. Có một số cấu trúc không nằm ở đây xin tham khảo các bài về header hệ thống.
<source lang="c">
/*process management*/
size_t nanosleep(struct timespec *rqtp,struct timespec *rmtp);
</source>
 
== Xem thêm ==
* [[Hạt nhân]]
229

lần sửa đổi