Khác biệt giữa các bản “Kiến trúc Universal”

+ inst + M + op1 + 16 bit immediate + <br />
+---------+---+-------+--------------------+ <br />
<br />
+---------+---+-------+-------------------------------------------------+ <br />
+ inst + M + op1 + 32 bit immediate + <br />
+---------+---+-------+-------------------------------------------------+ <br />
 
== Bộ tập lệnh ==
229

lần sửa đổi