Khác biệt giữa các bản “Kiến trúc Universal”

+------------------------------------------------+ <br />
Thanh ghi đoạn này chỉ đến mảng cấu trúc mô tả đoạn.
=== Cấu trúc mô tả đoạn ===
127 0 <br />
+-------------------------------------------------------------------------+ <br />
+ limitation + <br />
+-------------------------------------------------------------------------+<br />
+ type + 112 bit base address +<br />
+-------------------------------------------------------------------------+<br />
Cấu trúc mô tả đoạn bao gồm:
# Địa chỉ cơ sở 112 bit
# 16 bit phân loại đoạn
# Giới hạn của đoạn 128 bit
Cấu trúc địa chỉ đoạn được lưu trong bảng cấu trúc mô tả đoạn. Bảng này được lưu trong bộ nhớ và thanh ghi DTR lưu địa chỉ cơ sở của đoạn. Vì vậy đoạn rỗng là đoạn có tất cả 256 bit đều bằng không.
=== Ngắt ===
Kiến trúc UA cho phép tới 8 bit ngắt tức 256 ngắt, trong đó 32 ngắt đầu tiên được sử dụng cho bộ vi xử lý. Có nhiều tín hiệu ngắt, một số nguồn của ngắt :
229

lần sửa đổi