Khác biệt giữa các bản “Universal architechture”

|-
| 23 || CMP || cmp %rd,%rs,%rt || 00000000 ---dddddddssssssssttttttt || rd = rs cmp rt
|-
| 24 || CP{B,W,D,Q,DQ} || CP %rd,%rs || 00000000 mmmdddddddsssssssscccczzz || %rd := %rs,copy nội dung mode từ s->d dựa vào điều kiện cccc kích thước zzz
|-
| 30 || JI || ji $imm24 bit || 10000000 imm24 || Nhảy vô điều kiện tới 20 bits liên quan
229

lần sửa đổi