Khác biệt giữa các bản “Universal architechture”

+--------+----+----------+ <br />
Kiểu này dành cho lệnh jmp hoặc call và các lệnh chỉ có một toán hạng. Bit M dùng để xác dịnh thanh ghi hay địa chỉ. Điều này cũng không cần thiết cho lệnh jmp và call.
 
=== Một byte ===
Kiểu này có thể không có toán hạng hoặc được bao hàm vi lệnh. <br />
+---------------+
+ instruction +
229

lần sửa đổi