Khác biệt giữa các bản “Universal architechture”

=== Kiểu 1 toán hạng ===
Chiều dài 2 bytes <br />
<pre>
8 bit 1bit 7 bit <br />
+--------+----+----------+ <br />
+ inst + M + op1 + <br />
+--------+----+----------+ <br />
</pre>
Kiểu này dành cho lệnh jmp hoặc call và các lệnh chỉ có một toán hạng. Bit M dùng để xác dịnh thanh ghi hay địa chỉ. Điều này cũng không cần thiết cho lệnh jmp và call.
 
+---------------+
+ instruction +
+---------------+
=== Kiểu đặc biệt ===
Kiểu này dành cho giá trị tức thời mã trong vi lệnh. Vì kích thước giá trị tức thời thay đổi từ 2,4,8 bytes nên độ dài của vi lệnh từ 4,6,10 bytes. <br />
229

lần sửa đổi