Khác biệt giữa các bản “Kiến trúc Universal”

Phù hợp với lệnh cp với 4 bit điều kiện,3 bit mode cho thanh ghi hay địa chỉ bộ nhớ,size qui đinh kích cỡ toán hạng.
<pre>
8 bit mode 4bit 37 bit r 3bit7bit r 7 bit r cond. 7bit r size
+--------+------+----------+----------+--------+---------+
+ inst + ccccmmm + mode +dst size + op1src + cccc + op2zzz +
+--------+------+----------+----------+--------+---------+
</pre>
 
=== Kiểu tích hợp hằng ===
Chiều dài 4 bytes
229

lần sửa đổi