Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bản mẫu:Thông tin đơn vị quân sự”

không có tóm lược sửa đổi
n (del space)
Không có tóm lược sửa đổi
<includeonly>{{Infobox
{| bodystyle = {{WPMILHIST Infobox style|main_boxmain_box_raw}}
| abovestyle = {{WPMILHIST Infobox style|header_raw}}
|-
!| subheaderstyle colspan="2" {{WPMILHIST Infobox style|header_bar}} | {{{unit_name|{{PAGENAME}}}sub_header_raw}}
| above = {{{unit_name|{{PAGENAMEBASE}}}}}
|-
| subheader = {{{native_name|}}}
{{#if:{{{image|}}} |
 
{{!}} colspan="2" {{WPMILHIST Infobox style|image_box}} {{!}} {{{image|}}}<br/>{{{caption|}}}
| imagestyle = {{WPMILHIST Infobox style|image_box_raw}}
}}
| image = {{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image={{{image|}}}|size={{{image_size|}}}|sizedefault=frameless|upright=1|alt={{{alt|}}}}}
|-
| caption = {{{caption|}}}
! style="padding-right: 1em;" | {{#if:{{{start_date|}}}|{{#if:{{{end_date|}}}|Hoạt động|Thành lập}}|Hoạt động}}
 
| {{#if:{{{start_date|}}}|{{#if:{{{end_date|}}}|{{{start_date}}}–{{{end_date}}}|{{{start_date}}}}}|{{{dates|}}}}}
| headerstyle = {{WPMILHIST Infobox style|header_raw}}
|-
| labelstyle = padding-right: 1em;
{{#if:{{{country|}}} |
 
! style="padding-right: 1em;" {{!}} Quốc gia
| label1 = {{#if:{{{start_date|}}}|{{#if:{{{end_date|}}}|Hoạt động|Thành lập}}|Hoạt động}}
{{!}} {{{country|}}}
| data1 = {{#if:{{{start_date|}}}|{{#if:{{{end_date|}}}|{{{start_date}}}–{{{end_date}}}|{{{start_date}}}}}|{{{dates|}}}}}
}}
 
|-
| label2 = Giải tán
{{#if:{{{allegiance|}}} |
| data2 = {{{disbanded|}}}
! style="padding-right: 1em;" {{!}} Phục vụ
 
{{!}} {{{allegiance|}}}
| label3 = {{#if:{{{country|}}}|Quốc gia|Countries}}
}}
| data3 = {{#if:{{{country|}}}|{{{country}}}|{{{countries|}}}}}
|-
 
{{#if:{{{branch|}}} |
| label4 = Phục vụ
! style="padding-right: 1em;" {{!}} Quân chủng
{{!}}| data4 = {{{branchallegiance|}}}
 
}}
| label5 = Quân chủng
|-
| data5 = {{#if:{{{typebranch|}}} |
 
! style="padding-right: 1em;" {{!}} Phân loại
| label6 = Phân loại
{{!}} {{{type|}}}
| data6 = {{{type|}}}
}}
 
|-
| label7 = Chức năng
{{#if:{{{role|}}}{{{specialization|}}}|
| data7 = {{{role|}}}{{{specialization|}}}
! style="padding-right: 1em;" {{!}} Chức năng
 
{{!}} {{{role|}}}{{{specialization|}}}
| label8 = Quy mô
}}
| data8 = {{{size|}}}
|-
 
{{#if:{{{size|}}} |
| label9 = Bộ phận của
! style="padding-right: 1em;" {{!}} Quy mô
{{!}}| data9 = {{{sizecommand_structure|}}}
 
}}
| label10 = {{#if:{{{garrison_label|}}}|{{{garrison_label|}}}|Bộ chỉ huy}}
|-
| data10 = {{{garrison|}}}
{{#if:{{{command_structure|}}} |
 
! style="padding-right: 1em;" {{!}} Bộ phận của
| label11 = Tên khác
{{!}} {{{command_structure|}}}
| data11 = {{{nickname|}}}
}}
 
|-
| label12 = Đặt tên theo
{{#if:{{{garrison|}}} |
| data12 = {{{patron|}}}
! style="padding-right: 1em;" {{!}} {{#if:{{{garrison_label|}}}|{{{garrison_label|}}}|Bộ chỉ huy}}
 
{{!}} {{{garrison|}}}
| label13 = Khẩu hiệu
}}
| data13 = {{{motto|}}}
|-
 
{{#if:{{{nickname|}}} |
| label14 = {{ifempty|{{{colors_label|}}}|{{{colours_label|}}}|{{#if:{{{colours|}}}|Màu sắc|Màu sắc}}}}
! style="padding-right: 1em;" {{!}} Tên khác
| data14 = {{#if:{{{colours|}}}|{{{colours|}}}|{{{colors|}}}}}
{{!}} {{{nickname|}}}
 
}}
| label15 = Hành khúc
|-
| data15 = {{#if:{{{patronmarch|}}} |
 
! style="padding-right: 1em;" {{!}} Đặt tên theo
| label16 = Linh vật
{{!}} {{{patron|}}}
| data16 = {{{mascot|}}}
}}
 
|-
| label17 = Lễ kỷ niệm
{{#if:{{{motto|}}} |
| data17 = {{{anniversaries|}}}
! style="padding-right: 1em;" {{!}} Khẩu hiệu
 
{{!}} {{{motto|}}}
| label18 = {{#if:{{{equipment_label|}}}|{{{equipment_label|}}}|Trang bị}}
}}
| data18 = {{{equipment|}}}
|-
 
{{#if:{{{colors|}}} |
| label19 = {{#if:{{{battles_label|}}}|{{{battles_label|}}}|Tham chiến}}
! style="padding-right: 1em;" {{!}} Màu sắc
{{!}}| data19 = {{{colorsbattles|}}}
 
}}
| label20 = Thành tích
|-
| data20 = {{{decorations|}}}
{{#if:{{{march|}}} |
 
! style="padding-right: 1em;" {{!}} Hành khúc
| label21 = {{#if:{{{battle_honours_label|}}}|{{{battle_honours_label|}}}|[[Battle honour|Battle&nbsp;honour]]s}}
{{!}} {{{march|}}}
| data21 = {{{battle_honours|}}}
}}
 
|-
| label22 = Giờ bay
{{#if:{{{mascot|}}} |
| data22 = {{{flying_hours|}}}
! style="padding-right: 1em;" {{!}} Linh vật
 
{{!}} {{{mascot|}}}
| label23 = Website
}}
| data23 = {{{website|}}}
|-
 
{{#if:{{{anniversaries|}}} |
| header24 = {{#if:{{{commander1|}}}{{{commander2|}}}{{{commander3|}}}{{{current_commander|}}}{{{ceremonial_chief|}}}{{{colonel_of_the_regiment|}}}{{{notable_commanders|}}} | Các tư lệnh }}
! style="padding-right: 1em;" {{!}} Lễ kỷ niệm
 
{{!}} {{{anniversaries|}}}
| label25 = {{#if:{{{commander1_label|}}}|{{{commander1_label|}}}|{{#if:{{{current_commander_label|}}}|{{{current_commander_label|}}}|Chỉ huy<br>hiện tại}}}}
}}
| data25 = {{#if:{{{commander1|}}}|{{{commander1|}}}|{{{current_commander|}}}}}
|-
 
{{#if:{{{equipment|}}} |
| label26 = {{#if:{{{commander2_label|}}}|{{{commander2_label|}}}|{{#if:{{{ceremonial_chief_label|}}}|{{{ceremonial_chief_label|}}}|Trưởng nghi lễ}}}}
! style="padding-right: 1em;" {{!}} {{#if:{{{equipment_label|}}}|{{{equipment_label|}}}|Trang bị}}
| data26 = {{#if:{{{commander2|}}}|{{{commander2|}}}|{{{ceremonial_chief|}}}}}
{{!}} {{{equipment|}}}
 
}}
| label27 = {{#if:{{{commander3_label|}}}|{{{commander3_label|}}}|{{#if:{{{colonel_of_the_regiment_label|}}}|{{{colonel_of_the_regiment_label|}}}|Đại tá<br>Trung đoàn}}}}
|-
| data27 = {{#if:{{{commander3|}}}|{{{commander3|}}}|{{{colonel_of_the_regiment|}}}}}
{{#if:{{{battles|}}} |
 
! style="padding-right: 1em;" {{!}} Tham chiến
| label28 = {{#if:{{{commander4_label|}}}|{{{commander4_label|}}}|{{#if:{{{command_sergeant_major_label|}}}|{{{command_sergeant_major_label|}}}|Command Sergeant Major}}}}
{{!}} {{{battles|}}}
| data28 = {{#if:{{{commander4|}}}|{{{commander4|}}}|{{{command_sergeant_major|}}}}}
}}
 
|-
| label29 = {{{commander5_label|Commander}}}
{{#if:{{{decorations|}}} |
| data29 = {{{commander5|}}}
! style="padding-right: 1em;" {{!}} Thành tích
 
{{!}} {{{decorations|}}}
| label30 = {{{commander6_label|Commander}}}
}}
| data30 = {{{commander6|}}}
|-
 
{{#if:{{{disbanded|}}} |
| label31 = {{{commander7_label|Commander}}}
! style="padding-right: 1em;" {{!}} Giải tán
{{!}}| data31 = {{{disbandedcommander7|}}}
 
}}
| label32 = {{{commander8_label|Commander}}}
|-
| data32 = {{{commander8|}}}
{{#if:{{{battle_honours|}}} |
 
! style="padding-right: 1em;" {{!}} Huy trận đánh
| label33 = {{{commander9_label|Commander}}}
{{!}} {{{battle_honours|}}}
| data33 = {{{commander9|}}}
}}
 
|-
| label34 = Chỉ huy<br>nổi tiếng
{{#if:{{{commander1|}}}{{{commander2|}}}{{{commander3|}}}{{{current_commander|}}}{{{ceremonial_chief|}}}{{{colonel_of_the_regiment|}}}{{{notable_commanders|}}} |
| data34 = {{{notable_commanders|}}}
! colspan="2" {{WPMILHIST Infobox style|header_bar}} {{!}} Các tư lệnh
 
}}
| header35 = {{#if:{{{identification_symbol|}}}{{{identification_symbol_2|}}} | Huy hiệu }}
|-
 
{{#if:{{{commander1|}}}{{{current_commander|}}} |
| header36 = {{#ifeq: {{{identification_symbol_label|}}} | none | {{{identification_symbol|}}} | }}
! style="padding-right: 1em;" {{!}} {{#if:{{{commander1_label|}}}|{{{commander1_label|}}}|{{#if:{{{current_commander_label|}}}|{{{current_commander_label|}}}|Chỉ huy<br/>hiện thời}}}}
{{!}}| label36 = {{#if:{{{commander1identification_symbol_label|}}}|{{{commander1identification_symbol_label|}}}|{{{current_commander|}}}Biểu tượng<br>nhận dạng}}
| data36 = {{#ifeq: {{{identification_symbol_label|}}} | none | | {{{identification_symbol|}}} }}
}}
 
|-
| label37 = {{#if:{{{identification_symbol_2_label|}}}|{{{identification_symbol_2_label|}}}|Biểu tượng<br>nhận dạng}}
{{#if:{{{commander2|}}}{{{ceremonial_chief|}}} |
| data37 = {{{identification_symbol_2|}}}
! style="padding-right: 1em;" {{!}} {{#if:{{{commander2_label|}}}|{{{commander2_label|}}}|{{#if:{{{ceremonial_chief_label|}}}|{{{ceremonial_chief_label|}}}|Trưởng nghi lễ}}}}
 
{{!}} {{#if:{{{commander2|}}}|{{{commander2|}}}|{{{ceremonial_chief|}}}}}
| label38 = {{#if:{{{identification_symbol_3_label|}}}|{{{identification_symbol_3_label|}}}|Biểu tượng<br>nhận dạng}}
}}
| data38 = {{{identification_symbol_3|}}}
|-
 
{{#if:{{{commander3|}}}{{{colonel_of_the_regiment|}}} |
| label39 = {{#if:{{{identification_symbol_4_label|}}}|{{{identification_symbol_4_label|}}}|Biểu tượng<br>nhận dạng}}
! style="padding-right: 1em;" {{!}} {{#if:{{{commander3_label|}}}|{{{commander3_label|}}}|{{#if:{{{colonel_of_the_regiment_label|}}}|{{{colonel_of_the_regiment_label|}}}|Đại tá<br>Trung đoàn}}}}
| data39 = {{{identification_symbol_4|}}}
{{!}} {{#if:{{{commander3|}}}|{{{commander3|}}}|{{{colonel_of_the_regiment|}}}}}
 
}}
| label40 = {{#if:{{{identification_symbol_5_label|}}}|{{{identification_symbol_5_label|}}}|Biểu tượng<br>nhận dạng}}
|-
| data40 = {{{identification_symbol_5|}}}
{{#if:{{{notable_commanders|}}} |
 
! style="padding-right: 1em;" {{!}} Chỉ huy<br>nổi tiếng
| label41 = {{#if:{{{identification_symbol_6_label|}}}|{{{identification_symbol_6_label|}}}|Biểu tượng<br>nhận dạng}}
{{!}} {{{notable_commanders|}}}
| data41 = {{{identification_symbol_6|}}}
}}
 
|-
| header42 = {{#if:{{{aircraft_attack|}}}{{{aircraft_bomber|}}}{{{aircraft_electronic|}}}{{{aircraft_fighter|}}}{{{aircraft_interceptor|}}}{{{aircraft_patrol|}}}{{{aircraft_recon|}}}{{{aircraft_trainer|}}}{{{aircraft_transport|}}}{{{aircraft_tanker|}}}{{{aircraft_helicopter|}}}{{{aircraft_helicopter_attack|}}}{{{aircraft_helicopter_cargo|}}}{{{aircraft_helicopter_multirole|}}}{{{aircraft_helicopter_observation|}}}{{{aircraft_helicopter_trainer|}}}{{{aircraft_helicopter_utility|}}}{{{aircraft_general|}}} | Phi cơ sử dụng }}
{{#if:{{{identification_symbol|}}}{{{identification_symbol_2|}}} |
 
! colspan="2" {{WPMILHIST Infobox style|header_bar}} {{!}} Huy hiệu
| label43 = [[Máy bay cường kích|Cường kích]]
}}
| data43 = {{{aircraft_attack|}}}
|-
 
{{#if:{{{identification_symbol|}}} |
| label44 = [[Bomber|Máy bay ném bom]]
! style="padding-right: 1em;" {{!}} {{#if:{{{identification_symbol_label|}}}|{{{identification_symbol_label|}}}|Biểu tượng<br>nhận dạng}}
| data44 = {{{aircraft_bomber|}}}
{{!}} {{{identification_symbol|}}}
 
}}
| label45 = [[Tác chiến điện tử|Tác chiến<br>điện tử]]
|-
| data45 = {{{aircraft_electronic|}}}
{{#if:{{{identification_symbol_2|}}} |
 
! style="padding-right: 1em;" {{!}} {{#if:{{{identification_symbol_2_label|}}}|{{{identification_symbol_2_label|}}}|Biểu tượng<br>nhận dạng}}
| label46 = [[Máy bay tiêm kích|Tiêm kích]]
{{!}} {{{identification_symbol_2|}}}
| data46 = {{{aircraft_fighter|}}}
}}
 
|-
| label47 = [[Helicopter]]
{{#if:{{{identification_symbol_3|}}} |
| data47 = {{{aircraft_helicopter|}}}
! style="padding-right: 1em;" {{!}} {{#if:{{{identification_symbol_3_label|}}}|{{{identification_symbol_3_label|}}}|Biểu tượng<br>nhận dạng}}
 
{{!}} {{{identification_symbol_3|}}}
| label48 = [[Attack helicopter]]
}}
| data48 = {{{aircraft_helicopter_attack|}}}
|-
 
{{#if:{{{aircraft_attack|}}}{{{aircraft_bomber|}}}{{{aircraft_electronic|}}}{{{aircraft_fighter|}}}{{{aircraft_interceptor|}}}{{{aircraft_patrol|}}}{{{aircraft_recon|}}}{{{aircraft_trainer|}}}{{{aircraft_transport|}}} |
| label49 = [[Cargo helicopter]]
! colspan="2" {{WPMILHIST Infobox style|header_bar}} {{!}} Phi cơ sử dụng
| data49 = {{{aircraft_helicopter_cargo|}}}
}}
 
|-
| label50 = [[Multirole helicopter]]
{{#if:{{{aircraft_attack|}}} |
| data50 = {{{aircraft_helicopter_multirole|}}}
! style="padding-right: 1em;" {{!}} [[Máy bay cường kích|Cường kích]]
 
{{!}} {{{aircraft_attack|}}}
| label51 = [[Observation helicopter]]
}}
| data51 = {{{aircraft_helicopter_observation|}}}
|-
 
{{#if:{{{aircraft_bomber|}}} |
| label52 = [[Trainer helicopter]]
! style="padding-right: 1em;" {{!}} Máy bay ném bom
| data52 = {{{aircraft_helicopter_trainer|}}}
{{!}} {{{aircraft_bomber|}}}
 
}}
| label53 = [[Utility helicopter]]
|-
| data53 = {{{aircraft_helicopter_utility|}}}
{{#if:{{{aircraft_electronic|}}} |
 
! style="padding-right: 1em;" {{!}} [[Tác chiến điện tử|Tác chiến<br>điện tử]]
| label54 = [[Máy bay tiêm kích đánh chặn|Đánh chặn]]
{{!}} {{{aircraft_electronic|}}}
| data54 = {{{aircraft_interceptor|}}}
}}
 
|-
| label55 = [[Máy bay tuần tra|Tuần tra]]
{{#if:{{{aircraft_fighter|}}} |
| data55 = {{{aircraft_patrol|}}}
! style="padding-right: 1em;" {{!}} [[Máy bay tiêm kích|Tiêm kích]]
 
{{!}} {{{aircraft_fighter|}}}
| label56 = [[Máy bay do thám|Do thám]]
}}
| data56 = {{{aircraft_recon|}}}
|-
 
{{#if:{{{aircraft_interceptor|}}} |
| label57 = [[Huấn luyện (máy bay)|Huấn luyện]]
! style="padding-right: 1em;" {{!}} [[Máy bay tiêm kích đánh chặn|Đánh chặn]]
| data57 = {{{aircraft_trainer|}}}
{{!}} {{{aircraft_interceptor|}}}
 
}}
| label58 = [[Máy bay vận tải|Vận tải]]
|-
| data58 = {{{aircraft_transport|}}}
{{#if:{{{aircraft_patrol|}}} |
 
! style="padding-right: 1em;" {{!}} [[Máy bay tuần tra|Tuần tra]]
| label59 = [[Aerial refueling|Tanker]]
{{!}} {{{aircraft_patrol|}}}
| data59 = {{{aircraft_tanker|}}}
}}
 
|-
| data60 = {{{aircraft_general|}}}
{{#if:{{{aircraft_recon|}}} |
 
! style="padding-right: 1em;" {{!}} [[Máy bay do thám|Do thám]]
| data61 = {{{misc|{{{module|}}}}}}
{{!}} {{{aircraft_recon|}}}
}}</includeonly><noinclude>
}}
|-
{{#if:{{{aircraft_trainer|}}} |
! style="padding-right: 1em;" {{!}} [[Huấn luyện (máy bay)|Huấn luyện]]
{{!}} {{{aircraft_trainer|}}}
}}
|-
{{#if:{{{aircraft_transport|}}} |
! style="padding-right: 1em;" {{!}} [[Máy bay vận tải|Vận tải]]
{{!}} {{{aircraft_transport|}}}
}}
|}</includeonly><noinclude>
{{esoteric}}
{{Tài liệu}}
[[Thể loại:Bản mẫu thông tin quân sự|Đơn vị]]
[[Thể loại:Bản mẫu dùng ParserFunctions|{{PAGENAME}}]]
 
 
</noinclude>